Om SLU:s miljödatakatalog

Senast ändrad: 17 mars 2023
Handskrivet protokoll från miljöövervakning. Foto.

I miljödatakatalogen finns öppet tillgängliga data från SLU:s miljöanalys samlade. Katalogen gör det lättare att hitta och ladda ned data från våra många övervakningsprogram och miljöanalysprojekt.

Miljödatakatalogen lanserades 2022 och fylls kontinuerligt på med nya databeskrivningar.

Vilka data finns beskrivna i SLU:s miljödatakatalog?

Miljödatakatalogen innehåller beskrivningar av data från SLU:s miljöanalys. En del data har samlats in i samarbetsprojekt (till exempel med andra myndigheter) och en del data förvaltas av SLU men har samlats in av andra aktörer (exempelvis Svenskt historiskt fenologidataset). Katalogen innehåller också beskrivningar av data från forskning, som relaterar till miljöanalys och samlats in med liknande metoder (exempelvis SITES Water).

All data eller delar av data som beskrivs i miljödatakatalogen är öppet tillgängliga. Själva katalogen innehåller dock inte data utan beskrivningar av data (metadata) och länkar till webbsidor är data kan laddas ned.

SLU:s arbete med öppna data

Öppen vetenskap och öppna data är en del av vår strategi för 2021–2025 och vi har en datahanteringspolicy som bland annat säger att data från forskning och miljöanalys ska vara öppet tillgängliga med så få restriktioner som möjligt. Att användningen av data som genereras av vår fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet är ett av våra miljömål.

Öppna forskningsdata

Data från SLU:s forskning tillgängliggörs också i många fall öppet, bland annat genom Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog, olika repositorier (ex, Dryad, Figshare) och tillsammans med artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Officiell statistik

SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring.

SLU:s datavärdskap

SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten datavärd för viss data som samlas in genom nationell och regional miljöövervakning.

Kontakt

Miljödatakatalogen förvaltas av stödfunktionen Miljödatastöd. För frågor om katalogen kontakta oss gärna (miljodatastod@slu.se). För frågor om specifika dataset, se kontaktpersoner för individuella databeskrivningar.