Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsutformning

Senast ändrad: 08 november 2023
Bild av Åsa Ode Sang

Åsa Ode Sang är sedan den 1 november 2020 professor i urban vegetationsutformning. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Stadsgrönska som trivsel och skydd".

Åsa Ode Sangs forskning handlar om hur städernas vegetation påverkar invånarnas trivsel och hur den kan utnyttjas för att hantera utmaningar såsom översvämningar, värmeböljor, luftföroreningar och buller. En viktig fråga när det gäller vegetationens ekosystemtjänster är hur dessa naturbaserade lösningar ska förankras och bidra till positiva upplevelser hos medborgarna. I utemiljöerna på Alnarps campus genomför hon och hennes kollegor experiment i full skala där aspekter såsom gestaltning, skötsel, artsammansättning, struktur och dynamik sätts i relation till ekossystemtjänster och människans upplevelser.

Se filmen

Lär känna professor Åsa Ode Sang och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Bild av Åsa Ode Sang i Alnarpsparken
Åsa Ode Sang i Alnarpsparken. Olika trädarter bidrar med olika upplevelsevärden och nyttor som kan vara till gagn för stadens invånare. Foto: Johan Persson

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Åsa Ode Sang föddes i Västerås 1973. Hon studerade till landskapsarkitekt vid SLU i Ultuna och Alnarp och tog ut examen 1998. Hon disputerade vid SLU i Alnarp 2003 med en avhandling om hur människor uppfattar städers skogsmiljöer visuellt. Under åren 2005–2006 var hon postdoktor vid Macaulay Land Use Research Institute (numera James Hutton Institute) i Aberdeen i Skottland, där hon forskade om hur man kunde använda visualiseringar och rumsliga analyser av landskap för att förstå hur olika förändringsprocesser påverkar människors upplevelser av landskap. Hon återvände till SLU 2007 och inledningsvis rörde hennes forskning och undervisning främst landskapsanalys i det rurala landskapet.

Under de senaste tio åren har Åsa Ode Sangs forskning mer och mer kommit att fokusera på städernas gröna miljöer och särskilt hur dessa upplevs och värderas av invånarna. Hon har medverkat i flera större nationella och internationella ämnesöverskridande forskningsprojekt om urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. För närvarande har hon samarbeten med städer och universitet i Europa, Etiopien, Kina och Sydamerika.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Åsa Ode Sang, Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415428
E-post: asa.sang@slu.se