Vilis Brukas, professor i skoglig planering

Senast ändrad: 08 november 2023
Vilis Brukas

Vilis Brukas är sedan den 1 mars 2021 professor i skoglig planering. Hans installationsföreläsning har titeln: "Forest policy and planning – meeting societal challenges in the times of change".

Vilis Brukas forskning rör en rad skogspolitiska frågor. Skogspolitiken är ett spännande område för jämförande analyser, eftersom skogsförvaltningen skiljer sig mycket från land till land. Vilis Brukas har till exempel undersökt skogspolitiska styrmedel och gränssnittet mellan politik och planering i flera europeiska länder. Idag leder han ett stort svenskt projekt som undersöker skogsägares preferenser och kunskapsinhämtning. Där ingår bland annat utveckling av rådgivningstjänster som främjar ett mer diversifierat skogsbruk och pilotstudier av nya typer av skogsbruksplaner som bättre tillgodoser ägarnas behov och även tar hänsyn till det omgivande landskapet.

Se filmen

Lär känna professor Vilis Brukas och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Forskargrupp i eukalyptusplantage i Vale do Sousa i Portugal
Praktisk tillämpning av skogspolitik kräver förståelse för lokala och nationella sammanhang, liksom inspel från både forskare och praktiker – något som Vilis Brukas tog fasta på som koordinator för EU Horisont-projektet ALTERFOR. Här diskuteras olika sätt att förvalta en lönsam men mycket brandkänslig eukalyptusplantage i Vale do Sousa i Portugal. Foto: Henning Arnecke

Pressbild

Porträtt, taget av Pär Fornling

Fakta:

Biografi

Vilis Brukas Vilis Brukas föddes 1973 i Litauen, som då var en del av Sovjetunionen. Han studerade vid Litauiska lantbruksuniversitetet och tog ut en jägmästarexamen 1997, i det då självständiga landet. Han fortsatte sedan med forskarstudier vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i Köpenhamn och disputerade 2000 med en avhandling inom ämnet skogs- och naturresursplanering. Efter disputationen anställdes Vilis Brukas som forskare vid SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, där han 2014 blev docent i skogshushållning med inriktning mot skogspolitik.

Under åren har han haft en rad roller, inte minst inom utbildningsområdet. Han har samordnat gemensamma forskarutbildningskurser för de nordiska och baltiska lantbruksuniversiteten, varit mångårig kursledare, programstudierektor, prefekt och ledamot av fakultetsnämnd och SLU:s utbildningsnämnd. Han var också drivande vid inrättandet av mastersprogrammet Euroforester, samt Forest & landscape – SLU:s första helt engelskspråkiga kandidatprogram. Idag leder han forskargruppen Skogspolitik och skoglig planering.

Relaterade sidor: