SLU-forskare inom klimatrelaterade områden

Senast ändrad: 26 oktober 2021

Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns många forskare som arbetar med frågor som rör klimat och klimatförändringar.  Här listar vi några av dem ämnesvis.

Mat och klimat

Livsmedel och foder från restprodukter

Skog och klimat

 • Skogen som kolsänka, skogsbruk/skogsskötsel och skogsråvaror i en biobaserad ekonomi – Tomas Lundmark, 090-786 8480, 070-631 7412, tomas.lundmark@slu.se
 • Riksskogstaxeringen och Markinventeringen, årlig inventering av tillståndet i svensk skogsmark (inkl. kolförråd i biomassa och mark) – Jonas Fridman, jonas.fridman@slu.se, 090-786 8473, 070-6784052, Johan Stendahl, johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01
 • Flöden av växthusgaser i skogsekosystem – Mats Nilsson, 090-786 8375, +46-70-688 4409, mats.b.nilsson@slu.se
 • Skogsbruk och koldioxidbalans, flödesmätningar – Achim Grelle, 018-67 25 55, achim.grelle@slu.se
 • Klimatdata från skogliga försöksparker – Ola Langvall, 0472-263180, ola.langvall@slu.se
 • Klimatmodellering för skogsbruk: Tomas Lämås, 090-7868405, 070-3282010, tomas.lamas@slu.se

Klimatrapportering till EU och FN

 • Sveriges klimatrapportering kring markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk – Mattias Lundblad, mattias.lundblad@slu.se, 018-67 22 26
 • Stöd till SLU:s arbete för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering – Johan Stendahl, johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

Ekonomi/politiska styrmedel

 • Skogsekonomi och politik – Bengt Kriström, bengt.kristrom@slu.se, 090-786 84 48, 070-537 82 27 
 • Jordbruksekonomi och politik – Sören Höjgård, soren.hojgard@slu.se, 046-222 07 93
 • Politiska instrument för att uppnå en övergång till nollutsläpp från privata fordon – Robert Hart, rob.hart@slu.se,  018-67 17 34

Växtodling

Vattenfrågor i jordbruket

Biokol

Djurhållning

Fisk

Hållbara städer

 • Hotet om stigande havsnivåer i landskapsplanering och design – Carola Wingren, carola.wingren@slu.se, 040-41 51 61, 0707-10 41 11
 • Grön infrastruktur som skydd mot översvämning vid skyfall – Tobias Emilsson, 040-415061, tobias.emilsson@slu.se
 • Ängar i stället för gräsmattor – Marcus Hedblom, marcus.hedblom@slu.se, 018 67 10 41 

Klimat och biologisk mångfald

Klimatförändringar i naturen

SLU:s interna miljöarbete

 • Miljöcertifieringar, miljöpolicy, miljömål (vision att vara klimatneutralt senast 2027) – Johanna Sennmark, johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85
 • SLU:s jordbruksdrift (Lövsta fossilfritt) – Mats Pehrsson, 018-671905, 070-5547755, mats.pehrsson@slu.se

 


Kontaktinformation