SLU-forskare inom klimatrelaterade områden

Senast ändrad: 03 november 2023

Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns många forskare som arbetar med frågor som rör klimat och klimatförändringar.  Här listar vi några av dem ämnesvis.

Mat och klimat

Livsmedel och foder från restprodukter

Skog och klimat

 • Riksskogstaxeringen och Markinventeringen, årlig inventering av tillståndet i svensk skogsmark (inkl. kolförråd i biomassa och mark) – Cornelia Roberge, cornelia.roberge@slu.se,090-786 8275, resp. Johan Stendahl, johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01
 • Klimatdata från skogliga försöksparker – Ola Langvall, 0472-263180, ola.langvall@slu.s

Kolbalans

 • Marklära, kolinlagring, skogsbruk, Peter Högberg, 090-786 86 05,  peter.hogberg@slu.se
 • Kolcykeln, växthusgaser, Matthias Peichl, 090-786 84 63, matthias.peichl@slu.se
 • Skogen som kolsänka, skogsbruk/skogsskötsel och skogsråvaror i en biobaserad ekonomi – Tomas Lundmark, 090-786 8480, 070-631 7412, tomas.lundmark@slu.se

Skogliga konsekvensanalyser, SKA22

 • Kolinlagring i skog och produkter, framtida skog på landskapsnivå, Per-Erik Wikberg, 090-786 83 03, per-erik.wikberg@slu.se
 • Skoglig hållbarhet, framtida skog på regional- och beståndsnivå, Jeannette Eggers, 090-7868305, 072-203 50 26
  jeannette.eggers@slu.se

Klimatförändringarnas påverkan på skogen 

Bioenergi 

Återvätning av torvmark, restaurering, återställning av myrar

Klimatrapportering till EU och FN

 • Klimatmål, LULUCF, Mattias Lundblad, 018-67 22 26, 070-928 12 87, mattias.lundblad@slu.se 
 • LULUCF, Hans Petersson, 090-786 85 01, hans.petersson@slu.se 
 • Stöd till SLU:s arbete för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering – Johan Stendahl, johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

Ekonomi/politiska styrmedel

 • Skogsekonomi och politik – Bengt Kriström, bengt.kristrom@slu.se, 090-786 84 48, 070-537 82 27 
 • Jordbruksekonomi och politik – Sören Höjgård, soren.hojgard@slu.se, 046-222 07 93
 • Politiska instrument för att uppnå en övergång till nollutsläpp från privata fordon – Robert Hart, rob.hart@slu.se,  018-67 17 34

Växtodling

Vattenfrågor i jordbruket

Biokol

Djurhållning

Fisk

Hållbara städer

 • Hotet om stigande havsnivåer i landskapsplanering och design – Carola Wingren, carola.wingren@slu.se, 040-41 51 61, 0707-10 41 11
 • Grön infrastruktur som skydd mot översvämning vid skyfall – Tobias Emilsson, 040-415061, tobias.emilsson@slu.se
 • Ängar i stället för gräsmattor – Marcus Hedblom, marcus.hedblom@slu.se, 018 67 10 41 

Klimat och biologisk mångfald

Klimatförändringar i naturen

SLU:s interna miljöarbete

 • Miljöcertifieringar, miljöpolicy, miljömål (vision att vara klimatneutralt senast 2027) – Johanna Sennmark, johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85
 • SLU:s jordbruksdrift (Lövsta fossilfritt) – Mats Pehrsson, 018-671905, 070-5547755, mats.pehrsson@slu.se

 


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Mediekontakter
Tel. 018-67 15 00 (kontorstid)
e-post: press@slu.se