Seminarium för utbildare inom naturvägledning 2011

Senast ändrad: 26 januari 2024

CNV höll i ett heldags-seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. En fråga som diskuterades var en nationell utbildningsnorm för naturguider. Här är en samlad dokumentation från seminariet.

8 december 2011 höll Centrum för naturvägledning (CNV) i ett heldags-seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. Inbjudna till seminariet var de som utbildar naturvägledare. Seminariet var en uppföljning på samrådsmötet för utbildare inom naturvägledning som CNV höll i 2 december 2010. Med seminariet ville CNV dels underlätta samordning av utbildningar inom naturvägledning och dels möjliggöra en diskussion bland utbildare om viktiga frågor som berör dem. Frågor som CNV ville lyfta för diskussion var:

 • Hur kan man utforma ett gemensamt informationsmaterial om utbildningarna inom naturvägledning? 
 • Hur kan vi utforma en nationell utbildningsnorm för utbildningar inom naturvägledning?

I anmälningsformuläret fick deltagarna möjlighet att föreslå frågor som de ville ta upp på seminariet. Sammanfattningsvis föreslog de:

 • Hur får vi till samordning mellan utbildare och utövare/arbetgivare?
 • Hur kan man lyfta fram upplevelsebaserat lärande och dess betydelse för hållbar utveckling?
 • Hur blir naturvägledningen en naturlig och självklar del i lärande för hållbar utveckling? 
 • Hur kan man som naturvägledare inbjuda till och stimulera den personliga upplevelsen? 
 • Hur tillgodoser vi behovet av natur- och trädgårdsterapi?
 • Hur vill vi att platser ska se ut så att de stimulerar upplevelser och lärande? 
 • Behövs det bildas en fortbildningsgrupp som arbetar med Fjällsäkerhetsrådets norm?


Deltagare

14 personer deltog på seminariet, med representanter från Tornedalens, Sjöviks och Klarälvdalens folkhögskolor, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Västarvet/Göteborgs naturhistoriska museum, Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Jägareförbundet, Naturskoleföreningen samt CNV/SLU.


Inledning och bakgrund

Seminariet inleddes med att Per Sonnvik och Pella Thiel från CNV hälsade alla välkomna. Deltagarna presenterade sig och den utbildning som de arbetar med.

Per berättade sedan om begreppen naturvägledare och naturvägledning samt CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider, till exempel en utbildningsnorm. Se Pers Powerpoint-presentation här och läs mer om CNV:s arbete med kvalitetssäkring här. Deltagarna gjorde sedan två övningar där de fick ett snabbt utbyte av tankar mellan sig om en eventuell utbildningsnorm för naturguider.
Gruppdiskussioner

Deltagarna fick därefter ta ställning de vilka diskussionsgrupper de ville ingå i, utifrån ovanstående frågor. Från kl 11-15 genomfördes två gruppdiskussionspass. Vid återsamlingen berättade grupperna vad de hade diskuterat, vilket följdes av diskussioner. I grupperna kom man fram till bland annat följande:

 • Att några utbildningsanordnare, med CNV som sammankallande, bildar en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till en utbildningsnorm för naturguider. 
 • Att platsen har en stor betydelse i hur man får till ett upplevelsebaserat lärande för hållbar utveckling
 • Att CNV tar fram ett formulär där utbildare årligen kan fylla i information om sina utbildningar, för att ett informationsmaterial om utbildningar inom naturvägledning ska kunna tas fram
 • Att det finns en stor mängd aspekter som är betydelsefulla i att få till en plats så att den stimulerar upplevelser och lärande.
 • Att det viktigt att ta vara på erfarenhet från till exempel Friluftsfrämjandet och Natursnokarna i det viktiga arbetet med att få ut barn i naturen.
 • Att en folkhögskola har planer på att ta fram en fortbildning för naturguider om säkerhet.

Läs dokumentation från gruppdiskussionerna här.


Avslutning

Under en runda fick alla deltagare säga något om dagen. Det framfördes då att det på sådana här träffar finns ett behov av att ta del av andras utbildningsaktiviteter samt av föreläsare från branschen som ger sitt perspektiv. Mötet med andra utbildare i denna återkommande samarbetsform uppskattades. Avslutningsvis togs beslutet av deltagarna att preliminärt hålla nästa utbildningsträff på Sjöviks folkhögskola.


Utvärdering

De skriftliga utvärderingar visar att deltagarna generellt sett var mycket positiva till seminariet och dess form. Som helhetsbetyg gav deltagarna betyget 4,3 (av max 5) till dagen. Extra positivt var upplägget, att få träffa andra utbildare och diskussionerna om utbildningsnorm. De vill arbeta vidare med utbildningsnorm vid nästa träff.


Nätverk för utbildare och uppföljande möten

Intresset var stort för att fortsätta träffas framöver och CNV planerar att hålla i ett liknande möte om ett år. Preliminärt kommer det att hållas på Sjöviks folkhögskola.

Ett nätverk för utbildare inom naturvägledning finns. E-posta till cnv@slu.se om du vill ingå i nätverket.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv