Kvalitetssäkring av naturguider och naturguideutbildningar

Senast ändrad: 22 januari 2024
Loggorna för Certifierad naturguide och för Nationell norm för utbildning av naturguider

Den nationella normen för utbildning av naturguider och certifieringssystemet Certifierad Naturguide fungerar som verktyg för att bidra till kvalitet på naturguidning i Sveriges natur och kulturlandskap. Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider är huvudman för normen och Naturturismens Yrkesnämnd är huvudman för certifieringssystemet. CNV har varit aktivt i att ta fram dem båda.

Med naturguide menar vi personer som guidar om och i naturen och kulturlandskapet. Dessa personer kan också kallas kulturmiljöpedagog, naturvägledare eller utomhuspedagog, beroende på inriktning. En naturguide möter oftast en publik som själva sökt sig till aktiviteten på sin fritid.

Naturguidning kräver kunskap om deltagarna och om hur man kommunicerar med och tar hand om dem. Lika viktigt är kunskap om platsen där man guidar och det tema man valt. Dessutom ska guiden ha tillräcklig kunskap för att kunna bedriva guideverksamheten på ett hållbart sätt – enligt Allemansrättens spelregler; enligt föreskrifter i skyddad natur och landskap; och med kunskap om hur arrangemangets miljöpåverkan minimeras.

Naturguidning är ett sätt att utöva naturvägledning. Genom naturvägledning kan man bidra till att deltagaren utvecklar sin relation till naturen och kulturlandskapet. Målet kännetecknas av en kombination av lärande och positiva upplevelser hos deltagarna samt stimulans av deltagarnas reflektioner. Naturvägledning har i regel ett budskap och syftar ofta till att påverka deltagarens attityder och/eller beteenden.

CNV har varit med i arbetet med att ta fram både den nationella normen för utbildning av naturguider och certifieringssystemet Certifierad Naturguide. Läs mer om det arbetet i den exanderbara menyn nedan.

För aktuell information om utbildningsnormen, som till exempel vilka utbildningar som är godkända enligt den, se webbplatsen för föreningen Utbildningsnorm för Naturguider

För aktuell information om certifieringssystemet Certifierad Naturguide, se https://certifieradnaturguide.se/

Läs mer

Hur normen och certifieringssystemet har tagits fram

Normen för utbildning av naturguider och en certifiering har vuxit fram under 15 år. Lokala certifieringssystem hade dessförinnan uppstått (ofta i samband med projekt eller verksamhet i organisationer) och frågan om en samlad nationell certifiering har diskuterats länge i Sverige. Ett första förslag presenterades 2005 efter en utredning hos Länsstyrelsen i Västernorrland. Sedan 2008 har SLU Centrum för naturvägledning (CNV) arbetat med att underlätta en nationell process för med kvalitetssäkring och driva den framåt. En stor mängd aktörer har sedan dess deltagit i en demokratisk process med ambitionen att höja kompetensnivån i branschen och skapa ett grundläggande nationellt perspektiv på yrkesrollen naturguide.  Hela branschen har haft möjlighet att bidra: stora och små företag, myndigheter, utbildare och föreningar. Intresset har hela tiden varit stort.

NEST

Ett underlagsmaterial till CNV:s arbete med kvalitetssäkring av guider var det förslag som gjorts av Interreg IIIb-projektet Northern Environment for Sustainable Tourism (NEST) gällande en nationell certifiering av naturguider. En arbetsgrupp inom NEST utsågs 2005 med uppdrag att ”ta fram ett underlag för en höjd och jämnare kvalitet för naturguider i Sverige, samt höja statusen för begreppet naturguide till en yrkesnivå genom validering och certifiering av natur och kulturguider.”

Arbetsgruppen tog fram ett förslag 2007 i form av en rapport med titeln Förslag till nationell certifiering av naturguider. Länsstyrelsen i Västernorrland initierade och samordnade arbetet inom ramen för NEST och projektet stöttades av Naturvårdsverket. I rapporten föreslog arbetsgruppen, som en möjlig fortsättning på arbetet, att CNV som central aktör inom området skulle ”ta över stafettpinnen” och bjuda in lämpliga aktörer för fortsatt arbete.

Läs NEST:s förslag till nationell certifiering av naturguider (NEST 2007-03-30; pdf)

En av CNV:s initiala uppgifter

När CNV bildades 2008, genom ett avtal mellan SLU och Naturvårdsverket, beslöts det att en av CNV:s uppgifter skulle vara att "stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet".

Utredning

CNV gjorde under 2009 en utredning, som baserades på 43 enkätsvar, internationella kontakter och litteraturstudier. Frågor som diskuteras var till exempel:

  • Finns det ett behov av en nationell kvalitetssäkring för naturguider?
  • Hur ska det utformas?
  • Vilken typ av kompetens ska naturguiden ha?
  • Hur gör man ett kvalitetssäkringssystem attraktivt?
  • Vem ska vara värd för ett system och hur ska det finansieras?

Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider 2009-12-03

Den 3 december 2009 höll CNV i en workshop där CNV:s utredning presenterades och diskuterades. Ett av resultaten från workshopen är att deltagarna efterfrågar en nationell certifieringsprocess för naturguider parallellt med förberedande utbildningar.

Läs dokumentationen från workshop 2009-12-03

Förslag och remiss

Under 2010 tog CNV fram ett förslag på hur ett nationellt certifieringssystem för naturguider skulle kunna organiseras och utvecklas. Förslaget gick ut på remiss. Det skickades ut i två likartade versioner. En till utvalda remissinstanser (pdf) och en till enskilda aktörer (pdf) som bedömdes ha intresse av frågan. 63 svar kom in, varav 29 från remissinstanser och 34 från övriga aktörer.

Överlag var de som har svarat positiva till CNV:s förslag och till arbetet med kvalitetssäkring av naturguider. De flesta var positiva till ett nationellt certifieringssystem för naturguider, med liknande argument som de CNV hade angett i förslaget. Många betonade att det är viktigt att branschen är delaktig i systemet och uppbyggnaden av det.

Samrådsmöte för utbildare 2010-12-02

CNV höll 2 december 2010 i ett samrådsmöte i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. Temat för dagen var naturvägledning och certifiering. Med samrådet ville CNV bland annat möjliggöra en diskussion bland utbildare om nationell kvalitetssäkring av naturguider.

Läs dokumentation från samrådsmötet.

Ansökan till Jordbruksverket

Utifrån remissvaren och det övriga utredningsarbetet skickade CNV i februari 2011 en ansökan till Jordbruksverket för projektstöd ur Landsbygdsprogrammet. Projektstödet skulle enligt ansökan användas till en samrådsprocess med branschen om gemensam utformning av ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider samt till en efterföljande uppstart av systemet.

Jordbruksverket avslog ansökan i juni med motivering att "det saknas en bredare förankring och samarbete med branschen som är en förutsättning för ett långsiktigt resultat".

Seminarium för utbildare inom naturvägledning 2011-12-08

CNV höll i ett seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledning. På det beslöts det att CNV tillsammans med utbildare ska ta fram ett förslag på en norm för utbildning av naturguider. Läs mer i dokumentationen från seminariet. Gruppen av utbildarna bestod av representanter från Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Naturskyddsföreningen, Sjöviks folkhögskola och Studiefrämjandet.

Förslag om norm för utbildning av naturguider var ute på remiss till 2013-02-10

CNV och utbildarna tog fram ett förslag på en nationell norm för utbildning av naturguider. Texten som beskrev normförslaget var på remiss.

Läs förslaget här. Svaren och synpunkterna sammanställdes i april 2013 och finns här (pdf).

Workshop om norm för utbildning av naturguider 2013-12-03

CNV höll i en workshop där både bransch- och utbildningsaktörer deltog. En arbetsgrupp bildades som arbetade vidare med normen utifrån resultatet på workshopen. Den arbetsgruppen bestod av representanter för: CNV, Linköpings universitet, Ekoturismföreningen, LRF och Länsstyrelsen.

Workshop om norm för utbildning av naturguider 2015-01-29

CNV var värd för en workshop där en grupp utbildare formerade huvudmannen Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider. Workshopdeltagarna kom med rekommendationer till huvudmannen i frågor om lansering, marknadsföring med mera.

Läs mer om workshopen om norm för utbildning av naturguider 2015-01-29.

En lansering av normen skedde under våren 2015.

 

Framtagande av ett kompletterande certifieringssystem 2016-2020

Certifieringssystemet Certifierad naturguide har tagits fram som ett komplement till utbildningsnormen, för de som redan är erfarna guider. Arbetet påbörjades 2016 och har framförallt gjorts av Visita, CNV, FUN, Kanotförbundet, Lärande AB, naturum Fulufjället och STF.

2019 blev Naturturismföretagen blir administrativ samarbetspart. Samma år utbildades examinatorer.

2020 certifierades de första naturguiderna och certifieringssystemet lanserades officiellt på Forum för naturturism 10 november 2020.

 

Kontakt CNV

Kontaktperson på CNV för ovanstående arbete är Per Sonnvik.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv