Dokumentation från seminarium för utbildare inom naturvägledning 2012

Senast ändrad: 25 januari 2024

CNV och Sjöviks folkhögskola bjöd 2012 in till ett seminarium för utbildare inom naturvägledning. Seminariet hölls på Sjöviks folkhögskola som ligger strax utanför Avesta. En fråga som diskuterades var en nationell utbildningsnorm för naturguider. Här är dokumentation från seminariet.

22 november 2012 höll CNV och Sjöviks folkhögskola i ett heldags-seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. Inbjudna till seminariet var utbildare av naturvägledare. Seminariet var en uppföljning på ett liknande seminarium 8 december 2011 i Uppsala. Med seminariet ville arrangörerna möjliggöra en diskussion bland utbildare om viktiga frågor som berör dem. På seminariet ville CNV få till en diskussion om det förslag som CNV och en arbetsgrupp utbildare tagit fram för en nationell norm för naturguider.

I anmälningsformuläret fick deltagarna möjlighet att föreslå frågor som de ville ta upp på seminariet. Sammanfattningsvis föreslog de:

 • Hur långt har man kommit i arbetet med att ta fram en certifiering?
 • Ska en gymnasieutbildning kunna uppnå den nationella normen eller ska den enbart gälla för eftergymnasial utbildning?
 • Grundläggande kompetens om arter, ekologi och naturvård
 • Naturvägledning/utomhuspedagogik som obligatorisk del av lärarutbildningen
 • Ska en gymnasieutbildning kunna uppnå den nationella normen eller ska den enbart gälla för eftergymnasial utbildning?
 • Samverkan mellan andra intresseorganisationer, myndigheter, skolor
 • Utbildningssamordning av guideutbildningar 
 • Hur man tar hand om en grupp i fria naturen

 
Deltagare

18 personer deltog på seminariet, med representanter från Tornedalens, Sjöviks och Klarälvdalens folkhögskolor, Älvdalens utbildningscenter, Linköpings universitet, Vildmarksgymnasiet, Marina läroverket Naturskoleföreningen, CNV/SLU samt företagen Naturinformation och Friluftsliv och fantasi.

121122 Seminariedeltagare

Inledning och bakgrund

Seminariet inleddes med att Bo Weslien från Sjöviks folkhögskola och Per Sonnvik från CNV hälsade alla välkomna. Bo berättade om verksamheten på folkhögskolan. Deltagarna presenterade sig, berättade kort om sin verksamhet samt om de förväntningar de hade på seminariet.

Per berättade sedan om begreppen naturvägledare och naturvägledning samt CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider, som nu resulterat i ett förslag på en nationall utbildningsnorm för naturguider. Se Pers Powerpoint-presentation här och läs mer om CNV:s arbete med kvalitetssäkring här. Deltagarna gjorde sedan en reviewing-övning för att få igång diskussionen om en utbildningsnorm för naturguider.

 

Gruppdiskussioner

Deltagarna fick därefter ta ställning de vilka diskussionsgrupper de ville ingå i, utifrån ovanstående frågor. Det genomfördes två gruppdiskussionspass. Vid återsamlingen berättade grupperna vad de hade diskuterat, vilket följdes av diskussioner. Gruppdiskussionerna kan summeras så här:

 • Det saknas idag obligatorisk utomhuspedagogik i lärarutbildningen när det gäller grundskolan. Ska utomhuspedagogiken vara som ett eget ämne i utbildningen eller ska det läggas in i andra ämnen? Läroböcker som kombinerar utomhuspedagogik med ämnesområden och är upplagda efter kunskapsmålen i läroplanen har fått god respons och gör det lättare att nå ut till verksamma lärare. Det krävs politiskt beslut för att få in utomhuspedagogik i utbildningen och man kan försöka påverka i den riktningen.
 • Det finns ett behov av att få till samordning och samverkan mellan de flesta utbildningsaktörer inom naturvägledning för att kraftmässigt kunna påverka och styra beslutsfattare. Det finns flera organisationer som har en samverkande roll, både ideella och kommersiella, men det är ofta svårt att bli medlem i dem.
 • När det gäller diskussionerna om den nationella utbildningsnormen för naturguider så fördes det fram åsikter om att det bör ingå ett större hållbarhetsfokus i normen. Diskussioner fördes också om hur stort utrymme natur- och kulturkompetens som ska ha. Vilken typ av huvudman behövs på längre sikt – statlig eller utbildarbaserad? Ska man kalla den utbildade personen för naturguide eller vägledare? Den föreslagna litteraturens roll i normen diskuterades. Vad menas med guidning i farliga miljöer och vilken roll ska riskanalyser spela? Resultatet från diskussionerna förs in i arbetet med att utforma utbildningsnormen.

 

Avslutning

Under en avslutande revewing-övning fick alla deltagare möjlighet att kommentera dagen. Det framfördes då att det på sådana här träffar finns ett behov av att ha med fler representanter från branschen som ger sitt perspektiv. Mötet med andra utbildare i denna återkommande samarbetsform uppskattades. Det kom flera förslag på var nästa års seminarium för utbildare ska hållas.

Utvärdering

De skriftliga utvärderingar visar att deltagarna generellt sett var positiva till seminariet och dess form. Som helhetsbetyg gav deltagarna betyget 3,7 (av max 5) till dagen. Extra positivt var enligt deltagarna upplägget, att få träffa andra utbildare samt det diskussionerna om utbildningsnormen. Val av plats för seminariet samt maten fick också många positiva responser.

Arrangörerna Per Sonnvik och B Weslien

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangörerna Per Sonnvik och Bo Weslien.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv