Certifiering, samverkan och branschråd - ett seminarium om utbildning inom naturvägledning

Senast ändrad: 25 januari 2024

I april 2017 höll CNV ett seminarium med fokus på utbildning inom naturvägledning. Det hölls i Norrköping i samarbete med Lärande AB. Det diskuterades utmaningar och lösningar för utbildningarna.

Målgruppen för seminariet var de som arbetar med utbildningar inom naturvägledning. 13 personer på seminariet, som pågick 25-26 april. Deltagarna kom från följande organisationer: CNV, Dalagård, Friluftsfrämjandet, Klarälvdalens folkhögskola, Landsbygdsnätverket, Linköpings universitet, Lärande AB, Visita, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Studiefrämjandet och Åredalens folkhögskola.

Några av de utmaningar som ringades in inför seminariet var:

- Samtidigt som utbildningar tvingas läggas ner behöver man möta de kompetensbehov som den växande naturturismnäringen har

- Vad kan vi lära oss från framgångsrika utbildningar och från Visitas arbete med turistguider?

- Kan en ökad samverkan utbildare emellan behövas för att överbrygga utmaningar?

Seminariet bestod av både diskussioner och föreläsningar.

Inledningsvis ringade deltagarna in de utmaningar för utbildningar inom naturvägledning som de ville fokusera på under seminariet:

 • Hur kan vi göra utbildningarna mer relevanta?

 • Hur bemöter vi kompetensbehoven som den växande besöksnäringen har?

 • Vad kan man lära sig av framgångsrika utbildningar?

 • Hur kan man komma åt okunskap om begreppet utomhus?

 • Hur bör samspelet mellan bransch och utbildning se ut?

 • Hur utformar man lagom förkunskapskrav till utbildningar?

 • Hur får vi ihop folkbildning/ideell naturvägledning och kommersiell naturvägledning?

Efter varje föreläsning följde diskussioner utifrån dessa utmaningar och en lista med förslag på lösningar fylldes på under varje utmaning. Detta var föreläsningarna:

 • Utbildningar för naturturismaktörer och branschråd för naturturism. Kundrecensioner kontra certifieringar. Kompetensbehov för naturturismaktörer. Leif Öster berättade utifrån sitt perspektiv som aktiv naturturismföretagare och som styrelseledamot i Ekoturismföreningen. Bild: Leif Öster. Här är hans ppt-presentation.

 

 • Realgymnasiet berättade om branschsamverkan, ambitioner och sin naturguideutbildning. Jan Vikström (CEO) och David Bechtel (programansvarig) berättade. Bilder: Realgymnasiet. Här är deras ppt-presentation.

 

 • Bild på Atillio JaconelliNaturguidecertifiering under Visitas paraply. Attilio Jaconelli, Utbildningsutvecklare på Visita, berättade om deras arbete med validering av turistguider. Han berättade också om deras planer på ett samarbete med Föreningen för den nationella utbildningsnormen för naturguider om en certifiering av naturguider. Bild: Visita. Här är hans ppt-presentation.

 

 

Diskussionerna på seminariet ledde fram till följande förslag på lösningar på utmaningarna:

Hur kan vi göra utbildningarna mer relevanta?

 • Minska trögheten mellan förändrade behov hos branschen och utbildningsinnehåll.
 • Normen för utbildning av naturguider användes som en grund i diskussionerna. I diskussionerna betonades det att följande bör ingå i utbildningar för naturvägledare/naturguider för att de ska bli mer relevanta: både teori och praktik, kundkännedom och -anpassning, produktutveckling, företagsamhet/ekonomi/marknadskunskap, språk och kommunikation, service, äganderättsfrågor. Av det innehållet ingår det kursiverade inte eller i en liten omfattning i utbildningsnormen.


Hur bemöter vi kompetensbehoven som den växande besöksnäringen har?

 • Minska trögheten mellan förändrade behov hos branschen och utbildningsinnehåll.
 • Förstärk koppling mellan bransch och utbildningar, t ex genom involvera branschråd i utveckling av utbildningsnorm och utbildningar. 
 • Förtydliga branschen samt de möjliga utbildnings- och karriärvägar inom branschen. Få hjälp av yrkesvägledare med att förtydliga utbildnings- och karriärvägar?
 • Hitta vägar att finna nya potentiella bra guider som man kan få in i branschen.
 • Ha naturguidekurser inom fler utbildningsprogram.
 • Ha distansutbildningar
 • Lyft fram möjliga forttbildningar för befintliga aktörer i branschen.
 • Hjälp studenter att under utbildningen samla sina erfarenheter så att de kan visa upp dem för kunder/arbetsgivare.
 • Finnas på Tripadvisor och liknande.

 

Vad kan man lära sig av framgångsrika utbildningar?

 • Var tydlig med utbildningens mål
 • Ha tydliga förväntningar på eleverna/studenterna.
 • Den bör för eleven/studenten leda till en bred kompetens, till jobb och till en statushöjning inom branschen. Genom utbildningen kan man t ex få certifieringar. Jämför med hur pass kända naturvägledare är i Danmark efter deras utbildning som hållits i 30 år.
 • Samverka med branschen, t ex genom praktik
 • Kollegialt lärande mellan lärarna och kursansvariga


Hur kan man komma åt okunskap om begreppet utomhus?

 • Förtyliga vilka begrepp som används för pedagogisk verksamhet utomhus
 • Bjud ut målgruppen och visa hur det är i närmiljön.
 • Gör en satsning genom ett utomhuslyft. Jämför med Norges friluftslyft. 
 • Tillgängliggör för friluftsliv.


Hur bör samspelet mellan bransch och utbildning se ut?

 • Höj status för branschen genom samspelet. Ha en gemensam målbild.
 • Ta fram ett branschråd
 • Öka förståelsen om behovet av anlita guider och
 • Ta fram möjlighet för validering av kunskap för redan verksamma. 
 • Ordna fram praktikplatser och lärlingutbildningar. Lär t ex från Real Camps


Hur utformar man lagom förkunskapskrav till utbildningar?

 • Finns ett behov av att ställa förkunskapskrav på utbildningar till t ex naturguider så att eleverna/studenterna har liknande grundnivå. 
 • Gymnasieutbildningarna får inte ställa krav.


Hur får vi ihop folkbildning/ideell naturvägledning och kommersiell naturvägledning?

 • Vänder sig ofta mot olika målgrupper och kan komplettera varandra
 • Lyft branschen som helhet så att det skapas större utrymme för både ideell och kommersiell naturvägledning/naturguidning. 
 • Tydliggör reella kostnader även för ideell naturvägledning och naturguidning.

 

Några av slutsatserna som drogs på slutet av seminariet:

 • Resultatet från våra diskussioner resulterar i ett bra underlag för framtida arbete.
 • Det behövs både utbildningsnorm och certifieringssystem för naturguider. Samarbetet med Visita är viktigt för utveckling av ett certifieringssystem.
 • Det behövs en tydligare branschorganisation, t ex ett branschråd, som utbildare kan samarbete med. Då kan branschen mogna och komma med en samstämd efterfrågan på utbildningsinnehåll.
 • Närmre samverkan mellan företag och utbildning kan leda till bättre produktutveckling. Utbildare kan med fördel delta mer på branscharrangemang. 
 • Det vore bra med politiska beslut som lyfter ämnets (naturvägledning, naturguidning, utomhuspedagogik) legitimitet inom skola, akademi och bransch.

 

 

Det var Per Sonnvik från CNV som arbetade med seminariet (per.sonnvik@slu.se, 018-672444)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv