Publikationer

Senast ändrad: 31 mars 2022

Här samlas publikationer från Future Forests. Klicka på de färgade rubrikerna eller sökorden för att se utvalda publikationer inom de olika ämnesområdena. Eller gör en fritextsökning i sökfunktionen.

Skogsbruk i skärningspunkten mellan dåtid och framtid

Future Forests har studerat skogsbrukets roll i samhället, både i dåtid och i framtid. Utgångspunkten är att det vi lärt från dåtiden och det vi förväntar oss av framtiden möts i nutiden, och avspeglar sig i de beslut vi fattar. Future Forests framtidsstudier handlar om troliga, möjliga och önskvärda framtider för skogsbruket i Sverige och i världen och använder både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Dåtidsstudierna granskar samhällets drivkrafter för olika styrningsmodeller för skogsbruket.

Skogsbruk i klimatförändringens tid

Samhällsförändringen som följer av klimatförändringen handlar också om skogen och skogsbruket. Future Forests har studerat processer både i samhället och i naturen som handlar om anpassning till det nya klimatet. Ett annat viktigt område har varit att öka förståelsen för hur det går att hantera ökad osäkerhet och risk som följer av klimatförändringen. Future Forests har även utforskat olika systemlösningar som kan bidra till det fossilfria samhället och därmed motverkar klimatförändringen.

Skogsbruk för många olika nyttor

Fler och fler gör anspråk på skogen. Med syfte att bättre förena skogens olika nyttor efterfrågar svensk politik ett mer variationsrikt skogsbruk. Future Forests har studerat värdekonflikter kring skogens olika nyttor och utvecklat dialogmodeller för intressentinflytande i konfliktfyllda frågor. Samtidigt har Future Forests granskat styrningsmodellen för skogsbruket, och utvecklat metoder för skötsel av olikåldriga och olikstora bestånd samt för bestånd med flera olika trädarter.


Kontaktinformation