Framtidsplattformen Future Forests

Senast ändrad: 14 mars 2024
Två män i en skog. Foto.

Framtidens skog inriktar sig på hållbart skogsbruk i vid bemärkelse. Plattformen omfattar såväl skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi som klimatanpassning och de olika ekosystemtjänster skogarna erbjuder. Beslutsprocesser, där olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas, finns också med i verksamheten.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Future Forests verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv i skärningspunkten mellan akademi och samhälle.

Arbetet bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Komplexa vetenskapliga frågor kan därför angripas på ett mångfasetterat sätt.

Vår verksamhet

Future Forests verksamhet syftar till att:

  • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring samhällsrelevanta frågeställningar
  • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar
  • genom samordning av arbetet över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

SLU:s framtidsplattformar är initierade av rektor för att stärka och utveckla tvärvetenskapligt angreppssätt med relevans för samhället och för hållbar utveckling.

Styrgrupp

Future Forests styrgrupp

Historia som forskningsprogram

Mellan 2009 och 2016 drevs Future Forests som ett forskningsprogram. Under denna tid utforskades strategier för förvaltning som möjliggör att skogen kan ge mer. När excellent forskning kombineras med tillämpbar praxis kan man finna nya lösningar på gamla problem.

Fakta:

Forskningsplattformen Future Forests är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk som tillsammans finansierar forskningsplattformen. SLU är värduniversitet.

Future Forests startades 2009 som ett Mistraprogram och övergick under 2017 till att fungera som en av SLU:s fyra framtidsplattformar. De övriga är SLU Future Food, SLU Future One Health och SLU Urban Futures.