Övriga rapporter

Senast ändrad: 02 september 2021

Nedanstående rapporter är inte granskade för vetenskaplig publicering. Fakta får inte citeras utan godkännande av författarna.

Rapporterna är utgivna under perioden 2009, 2010,  2011, 2012,  2013, 2014 och 2020.
 

2020

I två rapporter sammanställs kunskap om Sveriges och Sloveniens kontrasterande skogsskötselsystem: trakthyggesskogsbruk vs kontinuitetsskogsbruk. De har tagits fram i ett projekt mellan Future Forests och Skogsstyrelsen med syfte att undersöka varför de två länderna har utvecklat i grunden diamtralt olika skogsskötselsystem. Rapporterna berör även skogens multifunktionella roller i de två länderna. Inom ramen för projektet gjordes studiebesök och skogsexkursioner i de två länderna. Deltagarna var forskare, tjänstemän från myndigheter och department samt representanter för  näringslivet.

Rapporternas slutsatser är att den nationella strategi som utvecklas för skogsskötsel är nära kopplad till de två ländernas politiska och institutionella historia. Skogen nyttjas för mångbruk i bägge länderna, men det finns inga skillnader mellan länderna som går att direkt koppla till de två olika skogsskötselsystemen. Medan man i Slovenien lyfter fram biodling och skörd av tryffel som viktiga nyttor från skogen utöver produktionen av brännved och rundved, finns i Sverige ett större fokus på skogens roll för rekreation och besöksnäring. Rapporterna ges ut i Skogsstyrelsens rapportserie, respektive Slovenska skogsinstitutets rapportserie.

Forest management in Sweden. Current practice and historical background.

Författare: Jean-Michel Roberge, Clas Fries, Erik Normark, Erland Mårald, 
Anna Sténs, Camilla Sandström, Johan Sonesson, Carl Appelqvist, 
Tomas Lundmark.

Forests and forestry in Slovenia.

Författare: Peter Železnik,Matjaž Čater, Andrej Breznikar.

2014 

Future Forests framtidsvisioner - Den önskvärda framtida skogen om 40 år.

Inom arbetet med ForSA1 - Intressenternas önskade framtider startades ett samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI och Future Forests har med metoden backcasting låtit fyra grupper av  intressenter skapa sina bilder av en önskvärd framtid för skogen. Arbetet om de önskvärda framtiderna beskrivs närmare i fyra rapporter som finns att läsa här nedan. 

Illustration över önskvärd framtid för naturvård och miljöDen önskvärda framtida skogen om 40 år - naturvård och miljö.

Författare: Annika Carlsson Kanyama, Karin Mossberg Sonnek, Eva-Maria Nordström & Riitta Räty

  

Illustration över önskvärd framtid för rekreation och lokal utveckling - vision starkare styrningDen önskvärda framtida skogen om 40 år - rekreation och lokal utveckling.

Författare: Riitta Räty, Annika Carlsson Kanyama, Karin Mossberg Sonnek & Eva-Maria Nordström

  

 Den önskvärda framtida skogen om 40 år - skogsbruk och energiDen önskvärda framtida skogen om 40 år - skogsbruk och energi

Författare: Karin Mossberg Sonnek, Annika Carlsson Kanyama, Eva-Maria Nordström & Riitta Räty

 

Den önskvärda framtida skogen om 40 år - samiska verksamheterDen önskvärda framtida skogen om 40 år - samiska verksamheter

Författare: Riitta Räty, Annika Carlsson Kanyama, Eva-Maria Nordström & Karin Mossberg Sonnek

 

2013

Mats Andersson, Mattias Boman & Peichen Gong (2013). Vad vill skogsägaren satsa på? Fakta skog, Nr 10

Ulrika Westling (2013). Tvister om skogens sociala värden: Om mediernas roll i fyra skogliga konflikter

2012

Ragnar Jonsson (2012). Econometric modelling and projections of wood products demand, supply and trade in Europe Reference: Geneva Timber and Forests Discussion Paper 59.

Ragnar Jonsson, Werner Mbongo & Adam Felton (2012). Timber market implications of international efforts to reduce emissions from deforestation in developing countries 

Ulrika Westling (2012). Utrymme för konflikt. Skogliga konflikter i svensk press 1990-2011.   

Karin Öhman, Hampus Holmström, Eva-Maria Nordström & Camilla Sandström (2012). Arbetsmodell för skogliga scenarioanalyser och foderprognoser för ett älgförvaltningsområde. Arbetsrapport 347, 2012, SLU, Umeå. 

2011

Ragnar Jonsson, Gustaf Egnell & Anders Baudin (2011). Swedish forest sector outlook. Future Forests Working Report.
 

2010

Örjan Kardell & Anna Lindkvist (2010). Skogsgödslingen i backspegeln: Debatten om storskogsbrukets kvävegödsling i Sverige ca 1960-2009

Anna Lindkvist & Örjan Kardell (2010). Idéer och värderingar i den svenska skogsgödslingens historia. Fakta skog Nr. 10, 2010.

Jon Moen, Annika Nordin & Anders Esselin (2010). Möjliga framtider framtida möjligheter. Future Forests Scenarioanalyser - 2050 

Sofia Wennberg Di Gasper & Camilla Sandström (2010). Konflikt eller samarbete i älgskogen? Om förutsättningar att minskabetesskador orsakade av älg. Future Forests Working Report.

2009

Rapportserien External drivers

A series of eleven reports which focus on external drivers that have a potential of effecting the Swedish social-ecological forest systems in the future. The drivers were chosen after discussions in Future Forests' Core Team of researchers and in Future Forests' Panel of Practitioners. The reports are essential inputs to the research program's scenario analysis of possible futures for the Swedish socio-ecological forests systems.

Wilhelm Agrell (2009). Geopolitics. Competition, conflicts, and wars in the future international system. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Gustaf Egnell, Ola Rosvall & Hjalmar Laudon (2009). Energy as a driver of change. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

David Ellison & Carina Keskitalo (2009). Climate politics and forestry. On the multi-level governance of Swedish forests. External drivers of change affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

David Ellison, Maria Pettersson & Carina Keskitalo (2009). Forest governance. International, EU and National-Level Frameworks. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Lena Gustafsson (2009). Environmental crises as drivers of the state and use of Swedish forests. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Ragnar Jonsson (2009). Forest Products Markets. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Gunnar Malmberg (2009). Demographic drivers and future forests. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Annika Nordlund (2009). Values, attitudes, and norms. Drivers in the Future Forests context. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Christer Nordlund & Ola Rosvall (2009). Scientific and technological developments as drivers. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Markku Rummukainen (2009). Climate change. External drivers affecting Swedish forests and foresty. Future Forests Working Report.

Camilla Sandström & Anna Lindkvist (2009). Competing land use associated with Sweden’s forests. External drivers affecting Swedish forests and forestry. Future Forests Working Report.

Övriga rapporter

Karin Beland Lindahl (2009). Skogens kontroverser. En studie om plats och politik i norra Sverige. Institutet för Framtidsstudier. Forskningsrapport 2009/3. Stockholm 2009.

Jon Moen & Ragnar Jonsson (2009). Scenarios in the context of Future Forests. Future Forests Working Report.

.