CV-sida

Anna Karin Rosberg

Anna Karin Rosberg

Presentation

Forskningsområde

Slutna odlingssystem

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Prognos av hälsostatus i slutna odlingssystem

Projektsammanfattning
För att säkerställa en så jämn produktion som möjligt så vattnas växthusodlade tomater i regel med 30 % mer näringsberikat vatten än vad växterna kan ta upp. Dessa extra 30 % av näringsberikat vatten dräneras ut från växthuset vilket leder till övergödning av närliggande vattendrag. En lösning på detta problem är att använda sig av så kallade slutna odlingssystem. I dessa samlas det dränerade vattnet upp och återförs till växterna. Ett problem som uppstår i de slutna odlingssystemen är en förhöjd risk för spridning av rotsjukdomar, vilket kan ha förödande konsekvenser om det inte upptäcks i tid. Syftet med projektet är att hjälpa odlarna genom att utveckla ett prognosverktyg där eventuella rotsjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede och åtgärder kan sättas in.

Bakgrund

MSc i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 2007

PhD i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 2014


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415319, 0706-280652
Arbetsbeskrivning: Hydroponiska system, växthus, tomat, slutna odlingssystem, mikroorganismer, rotsjukdomar, DGGE, CLPP, pyrosekvensering
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: