CV-sida

Anna Karin Rosberg

Anna Karin Rosberg
Biträdande lektor vid enheten för Mikrobiell Hortikultur, Institutionen för Biosystem och Teknologi

Presentation

Jag är forskare inom trädgårdsvetenskap med inriktning mot mikrobiella samhällen kopplade till hortikulturella grödor, bevattnings- och processvatten, samt jord och odlingssubstrat, med ett fokus på utveckling av hållbara odlingssystem. År 2014 disputerade jag med avhandlingen ”Dynamics of root microorganisms in closed hydroponic cropping systems” där jag undersökte spridning av växtsjukdomar i hydroponiska system och dess effekter på de mikrobiella samhällena på de odlade växternas rötter. Jag har sedan dess arbetat med karakterisering av mikrobiella samhällen på bladgrönsaker i ett jord-till-bord perspektiv och risker i produktionen kopplade till kontaminering med patogener som orsakar sjukdom hos människor. För närvarande arbetar jag med ekologisk växthusodling av grönsaker och hur odlare i norden kan anpassa sina odlingar till det nya regelverk som träder i kraft 2022. Mitt fokus är att undersöka effekten på jordmikrobiomet av korta växtföljder, och om antalet jordburna sjukdomar kan hämmas genom val av rätt växtföljd.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på Horticultural Science programmet och Trädgårdsingenjör odling, men gör även kortare inspel på Agroecology programmet samt Lantmästarprogrammet.

Jag är kursansvarig på Microbial Horticulture (15 hp) samt Project Based Research Training (15 hp).

Bakgrund

MSc i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 2007

PhD i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 2014


Publikationslista: