CV-sida

Annika Felton

Annika Felton
Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till landskapets ekologi och interaktioner mellan de vilda djuren och skogs- och viltskötsel. Medan mina projekt ofta fokuserar på växt-djur interaktioner och växtätarnas näringsekologi, har resultaten direkt tillämpning i praktiken vad gäller skogs- och viltskötsel, bevarandet av mångfald i brukade skogar, samt de ekosystemtjänster vi får ut av dessa skogar.

Presentation

För närvarande handlar min forskning främst om klövvilt även om jag fortfarande deltar i primatforskning till viss del.

Forskning om klövviltets ekologi

Forskning om växt-djurinteraktioner kan ge kunskap som är av direkt relevans för samhället. Detta är inte minst fallet i Sverige där de stora växtätarna starkt påverkar skötseln av produktionsskogarna och deras funktioner i ekosystemet.

Mina pågående forskningsprojekt om klövviltet i Sverige är

Effekter av stödutfodring på älgars hälsa och skogsskador i södra Sverige

Jag leder för närvarande (2017-2019) med ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med Dr. Emma Holmström (skogsskötsel), Dr. Jonas Malmsten (veterinärmedicin), Dr. Ruth Nichols (genetik) and Dr. Erik Löfmarck (miljösociologi). Projektet är finansierat av Formas.

I detta projekt kombinerar vi fältinventeringar av betestillgång, betestryck, djurtäthet och skador i produktionsskog med intervjuer med markägare. Vi använder oss också av DNA-metabarcoding för att identifiera växter som ätits av älgar genom att analysera vominnehåll och fekalier. Syftet med vårt projekt är att fylla viktiga kunskapsluckor angående såväl positiva som negativa effekter av stödutfodring på framförallt älgar, deras födoval och påverkan på ungskogar. Resultaten syftar till att stödja myndigheter, markägare och jägare i deras strävan att fatta mer kunskapsbaserade förvaltningsbeslut för en framtida livskraftig älgstam i balans med foderresurserna. Vårt projekt kan ses som en fortsättning av en tidigare satsning (2014-2017) som delvis inkluderade samma studieområden: Älgarnas foder och hälsa i södra Sverige.

Kombinerade effekter av jordbruk och skogsbruk på skador orsakade av kronhjort i södra Sverige

Tillsammans med Dr. Anders Jarnemo (Högskolan i Halmstad) och Dr. Johan Månsson (Inst. Ekologi, SLU) genomför jag ett projekt som handlar om hur jordbruk och skogsbruk i kombination påverkar hur kronhjortar orsakar skada i landskapet. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket (2016-2019). Med detta projekt vill vi hjälpa till med att utveckla sätt att minska skador på gröda och barkskador på gran orsakade av kronhjortar i södra Sverige. Vi gör det genom att identifiera olika landskapsfaktorer som påverkar hur kronhjortarna använder olika grödor och hur deras intag av grödor i sin tur påverkar hur de äter bark. Vi utför utfodringsexperiment med inhägnade hjortar, utför inventeringar i fält och spatiala analyser om hjortarnas rörelser i jordbrukslandskapet.


Vad kostar kronhjortens skador på granskog i södra Sverige?

I samarbete med Skogsstyrelsen Skåne, Södra Skogsägarna och LRF Skåne, driver jag ett projekt (2017-2018) som har som syfte att kvantifiera kostnaden av barkskador på granbestånd orsakade av kronhjortar i södra Sverige. Resultatet av projektet är en app för smarta telefoner. Appen heter Kronhjortsskador och finns att ladda ner för både i-phones och androidtelefoner. Du finner mer information om appen och vanliga frågor om kronhjortsskador på denna webbsida, och du kan även titta på Skogsstyrelsens instruktionsfilm om hur man använder appen. Läs också vårt nyhetsbrev om projektet

 

Inte Bara Älg (Beyond Moose)

Jag är del i kärngruppen bakom ett stort forskningsprogram som kallas "Inte Bara Älg" (eller Beyond Moose, på engelska). Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och drivs främst av mina kollegor på Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö i Umeå. Vi studerar interaktioner mellan flera samlevande klövviltsarter som lever i svenska landskap som är starkt påverkade av människans markanvändning. De arter som inkluderas är älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin och våra studieområden finns både i norr och söder i Sverige. Vi forskar på hur interaktionerna dem emellan påverkar vardera arts diet och fitness, samt påföljande skador i landskapet. Projektet syftar även åt att utveckla och testa nya metoder för övervakning och förvaltning av viltet i områden där de samlever. Jag är bihandledare för doktorand Robert Spitzer. I projektet använder vi DNA metabarcoding, fjärranalys, fältinventeringar och kemiska analyser av växter för att svara på våra forskningsfrågor.

 

Forskningsprojekt jag nyligen avslutat:

Älgarnas Foder och Hälsa i Södra Sverige

I detta stora forskningsprojekt (2014-2017) fick jag hjälp av hundratals frivilliga jägare inom mer än 50 älgskötselområden mellan Skåne och Södermanland. Det var ett tvärvetenskapligt projekt, finansierat av Naturvårdsverket och Södra Skogsägarnas Stiftelse, och jag utförde det tillsammans med Dr. Jonas Malmsten (veterinär) och Dr. Emma Holmström (skogsskötselforskare).

Tillsammans med jägarna lyckades vi samla in utmärkta prover från mer än 500 älgar. I förväg hade vi forskare gjort en instruktionsfilm för att visa jägare hur man samlar de prover vi önskade. Man samlade vominnehåll, käke, mjälte, njure, avföringsprov, pälsprov, livmoder och äggstockar från vuxna kor, samt information om vikter och plats. Projektet har genererat en mängd intressanta resultat om hur älgarnas vinterdiet och näringsstatus är relaterat till deras vikter, reproduktion och förekomst av patogener. Och vi har också satt detta i samband med tillgängligheten av foder i landskapet som varierar mellan olika älgskötselområden. Våra slutsatser har omedelbar relevans för den integrerade skogs- och viltskötseln i södra Sverige. Läs gärna vår slutrapport till Naturvårdsverket. De flesta vetenskapliga artiklar från projektet förväntas bli klara under 2018-2019, men resultaten har vi redan kommunicerat till avnämare via många seminarier och mediakanaler. Se till exempel detta nyhetsbrev från SLU, eller artiklar om projektet i Svensk Jakt, LRFs nyhetsbrev och Södra Skogsägarnas nyhetsbrev.

Inom projektet hade vi också två MSc studenter som utförde var sitt projekt. Jonas Blomqvist studerade effekter av stödutfodring och Christian Törnmark studerade älgkornas reproduktion.

Möjligheter att skapa viltfoder i lövröjningar

Tillsammans med prof. Urban Nilsson har jag studerat hur man genom olika röjningsmetoder kan skapa viltfoder i röjning av unga granbestånd. Vi identifierade hur de vilda hjortdjuren utnyttjade det foder som skapades och om betet var olika hårt på stubbskott jämfört med fröbjörkar. Läs gärna vår slutrapport till Skogssällskapet.

Länk till vår slutrapport.

 

Jag är också delaktig i andra projekt som drivs av kollegor:

Störningar som påverkar den naturliga föryngringen av ek; doktorand Linda Petersson.

Undervisning

Jag undervisar på flera kurser på master-nivå inom programmet Euroforester, som ges på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Tillsammans med min kollega Martin Ahlström har jag skapat en heldagskurs vid namn "Skog och vilt i balans", som vi gett för anställda inom skogsindustrin under våren 2018. Projektet var finansierat
av Landsbygdsprogrammet (EU) och finns beskrivet i ett nyhetsbrev.

Publikationer i urval

Peer-reviewed scientific publications in international journals

 1. Forbey, J.S. , R. Liu, T.T. Caughlin, M.D. Matocq, J.A. Vucetich, K.D. Kohl, M.D. Dearing, A.M. Felton. Using physiologically-based models to predict population responses to phytochemicals by wild vertebrate herbivores. Accepted in Animal on 02 August 2018.
 2. Malmsten, J. Dalin, A-M., Moutailler, S., Devillers, E., Gondard, M., Felton. A.M. Vector-borne zoonotic pathogens in Eurasian moose (Alces alces alces). Accepted in Vector-Borne and Zoonotic Diseases on 03 September 2018.
 3. Felton, A. M., H. K. Wam, C. Stolter, K. M. Mathisen, and M. Wallgren. 2018. The complexity of interacting nutritional drivers behind food selection, a review of northern cervids. Ecosphere 9:e02230.
 4. Tigabu, M., and A. M. Felton. 2018. Multivariate calibration of near infrared spectra for predicting nutrient concentrations of solid moose rumen contents. Silva Fennica 52:1. doi:10.14214/sf.7822
 5. Krizsan, S. J., A. Mateos-Rivera, S. Bertilsson, A. M. Felton, A. Anttila, M. Ramin, M. Vaga, H. Gidlund, and P. Huhtanen. 2018. An in vitro evaluation of browser and grazer fermentation efficiency and microbiota using European moose spring and summer foods. Accepted by Ecology and Evolution, 8:4183–4196. DOI:   10.1002/ece3.3  
 6. Wam, H. K., A. M. Felton, C. Stolter, L. Nybakken, and O. Hjeljord. 2018. Moose selecting for specific nutritional composition of birch places limits on food acceptability. Ecology and Evolution 8:1117-1130. DOI: 10.1002/ece3.3715.
 7. Hudson, L.N. et al. (multiple co-authors in alphabetical order). 2017. The database of the PREDICTS (Projecting Responses of Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems) project. Ecology and Evolution 7 (1): 145-188. DOI: 10.1002/ece3.2579
 8. Felton, A. M., A. Felton, L. Edenius, J. Cromsigt, J. Malmsten, and H. K. Wam. 2017 Interactions between ungulates, forests and supplementary feeding: the role of nutritional balancing in determining outcomes. Mammal Research 62(1):1-7. doi:10.1007/s13364-016-0301-1
 9. Felton A.M., Felton A, Raubenheimer D, Simpson SJ, Krizsan SJ, Hedwall P-O, et al. 2016. The Nutritional Balancing Act of a Large Herbivore: An Experiment with Captive Moose (Alces alces L). PLoS ONE 11(3): e0150870. doi:10.1371/journal.pone.0150870
 10. Felton, A., L. Gustafsson, J. M. Roberge, T. Ranius, J. Hjältén, J. Rudolphi, M. Lindbladh, J. Weslien, L. Rist, J. Brunet, and A. M. Felton. 2016. How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden. Biological Conservation 194:11-20. DOI 10.1016/j.biocon.2015.11.030
 11. Felton, A., P. O. Hedwall, M. Lindbladh, T. Nyberg, A. M. Felton, E. Holmström, I. Wallin, M. Löf, and J. Brunet. 2016. The biodiversity contribution of wood plantations: Contrasting the bird communities of Sweden’s protected and production oak forests. Forest Ecology and Management 365:51-60. DOI 10.1016/j.foreco.2016.01.030
 12. Felton A, Nilsson U, Sonesson J, Felton AM, Roberge J-M, Ranius T, et al. 2016. Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio;45(2):124-39. DOI 10.1007/s13280-015-0749-2
 13. Gustafsson, L., Felton, A., Felton, A. M., Brunet, J., Caruso, A., Hjältén, J., Lindbladh, M., Ranius, T., Roberge, J-M., Weslien, J-O.  2015. Natural versus national boundaries: The importance of considering biogeographical patterns in forest conservation policy. Conservation Letters. DOI:10.1111/conl.12087.
 14. Lindbladh, M., Hedwall, P-O., Wallin, I., Felton, A.M, Böhlenius, H. & Felton, A. 2014. Short-rotation bioenergy stands as an alternative to spruce monocultures: Implications for bird biodiversity. Silva Fennica 48 (5), DOI 10.14214/sf.1135.
 15. Hudson, L.N. et al. (multiple co-authors in alphabetical order). 2014. The PREDICTS database: a global database of how local terrestrial bioviersity responds to human impacts. Ecology and Evolution 4(24):4701-35. doi: 10.1002/ece3.1303.
 16. Raubenheimer, D., Machovsky-Capuska. G., Felton, A. M., and Simpson, S. J. 2014. Nutritional geometry: from insects to ruminants. Proc. Austr. Soc. Anim. Prod. 30:32-36.
 17. DeGabriel, J.L., Moore B.D., Felton, A.M., Ganzhorn, J.U., Stolter, C., Wallis, I.R., Johnson, C.N. & Foley, W.J. 2014. Translating nutritional ecology from the laboratory to the field: milestones in linking plant chemistry to population regulation in mammalian browsers. Oikos. 123: 298–308. DOI 10.1111/j.1600-0706.2013.00727.x
 18. Felton, A., Lindbladh, M., Elmberg, J., Felton, A.M., Andersson, E., Sekercioglu, C.H., Collingham, Y. & Huntley, B. 2014. Projecting impacts from anthropogenic climatic change on the bird communities of southern Sweden’s spruce monocultures: Will the species-poor get poorer? Ornis Fennica. 90:1-13. http://pub.epsilon.slu.se/11097/
 19. Felton, A.M, Felton, A., Rumiz, D.I., Villaroel, N., Chapman, C.A., Lindenmayer, D.B. 2013. Commercial harvesting of Ficus timber – an emerging threat to frugivorous wildlife and sustainable forestry. Biological Conservation 159:96-100. DOI 10.1016/j.biocon.2012.10.025
 20. Wallis, I.R., Edwards, M.J., Windley, H., Krockenberger, A.K., Felton, A.M., et al. 2012. Food for folivores – nutritional explanations linking diets to population density. Oecologia, 169:281-291. DOI 10.1007/s00442-011-2212-9
 21. Driscoll, D.A., Felton, A., Gibbons, P., Munro, N.T., Felton, A.M, Lindenmayer, D.B. 2011. Priorities in policy and management when existing biodiversity stressors interact with climate-change. Climatic Change, 111(3-4):533-557. DOI 10.1007/s10584-011-0170-1
 22. Felton, A.M, Felton, A., Foley, W.J., Lindenmayer, D.B. 2010. The role timber tree species play in the nutritional ecology of spider monkeys (Ateles chamek). Forest Ecology and Management 259(8):1642-1649. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.01.042
 23. Felton, A., Fischer, J., Lindenmayer, D.B., Montague-Drake, R., Lowe, W.R., Saunders, D., Felton, A.M. et al. 2009. Climate change, conservation and management: An assessment of the peer-reviewed scientific journal literature. Biodiversity Conservation 18:2243-2253. DOI 10.1007/s10531-009-9652-0
 24. Felton, A.M., Felton, A., Wood, J.T., Foley, W.J., Raubenheimer, D., Wallis, I.R, Lindenmayer, D.B. 2009. Nutritional ecology of spider monkeys (Ateles chamek) in lowland Bolivia: How macro-nutrient balancing influences food choices. International Journal of Primatology 30: 675-696. DOI 10.1007/s10764-009-9367-9
 25. Felton, A.M., Felton, A., Raubenheimer, D., Simpson, S.J., Foley, W.J., Wood, J.T., Wallis, I.R., Lindenmayer, D.B. 2009. Protein content of diets dictates the daily energy intake of a free-ranging primate. Behavioural Ecology 20: 685-690. DOI 10.1093/beheco/arp021
 26. Felton, A.M. Felton, A., Lindenmayer, D.B., Foley, W.J. 2009. Nutritional goals of wild primates. Functional Ecology 23:70-78. DOI 10.1111/j.1365-2435.2008.01526.x
 27. Felton, A.M., Felton, A., Wood, J.T., Lindenmayer, D.B. 2008. Diet and feeding ecology of the Peruvian spider monkey (Ateles chamek) in a Bolivian forest: The importance of Ficus as a staple food resource. International Journal of Primatology 29:379-403. DOI 10.1007/s10764-008-9241-1
 28. Felton, A, Wood, J, Felton, A.M et al.  2008. Bird community responses to reduced-impact logging in a certified forestry concession in lowland Bolivia, Biological Conservation 141:545-555. DOI 10.1016/j.biocon.2007.11.009
 29. Felton, A, Wood, J, Felton, A.M et al. 2008. A comparison of bird communities in the anthropogenic and natural-tree fall gaps of a reduced-impact logged forest in Bolivia, Bird Conservation International 18:129-143.  DOI 10.1017/S0959270908000117
 30. Felton, A, Felton, A.M et al. 2008. The display of a reddish hermit (Phaethornis ruber) in a lowland rainforest, Bolivia. Wilson Journal of Ornithology 120(1):201-204. doi: http://dx.doi.org/10.1676/06-186.1
 31. Lindenmayer, D.B, Fischer, J, Felton, A, Montague, R, Manning, AD, Simberloff, D, Youngentob, K, Saunders, D, Wilson, D, Felton, A.M, et al. 2007. The complementarity of single-species and ecosystem-oriented research in conservation research, Oikos, 116(7):1220-1226. DOI 10.1111/j.2007.0030-1299.15683.x
 32. Felton, A, Felton, AM, Hennessey, B.A. & Lindenmayer, D.B. 2007. Birds surveyed in the harvested and unharvested areas of a reduced-impact logged forestry concession, located in the lowland forests of Bolivia, Check List 3(1):43-50. DOI: http://dx.doi.org/10.15560/3.1.43
 33. Felton, A, Felton, A.M, Woods, J. & Lindenmayer, D.B. 2006. Vegetation structure, phenology, and regeneration in the natural and anthropogenic tree-fall gaps of a reduced-impact logged Bolivian forest. Forest Ecology Management, 235: 186-193.  
 34. Felton, A, Felton, A.M, Wallace, R.B. & Gomez, H. 2006. Identification, behavioral observations, and notes on the distribution of the Titi monkeys Callicebus modestus and C. olallae. Prim. Cons., 20: 41-46. doi: http://dx.doi.org/10.1896/0898-6207.20.1.41
 35. Wallace, R.B, Gomez, H, Felton, A.M & Felton, A. 2006. On a new species of Titi monkey from Bolivia. Primate Conservation 20: 29-39.  doi: http://dx.doi.org/10.1896/0898-6207.20.1.29
 36. Felton, A, Alford, R.A, Felton, A.M & Schwarzkopf, L. 2006. Multiple mate choice criteria and the importance of age for male mating success in the microhylid frog, Cophixalus ornatus. Behavioral Ecology & Sociobiology 59(6): 786-795. DOI 10.1007/s00265-005-0124-6
 37. Felton, A.M, Engström, L.M., Felton, A. & Knott, C.D. 2003. Orangutan Pongo p. pygmaeus population density, forest structure and fruit availability in hand-logged and unlogged peat swamp forests in West Kalimantan, Indonesia. Biological Conservation 114(1): 91-101. doi:10.1016/S0006-3207(03)00013-2

 

Original contributions to refereed scientific conferences

 • Forbey, J.S. , R. Liu, T.T. Caughlin, M.D. Matocq, J.A. Vucetich, K.D. Kohl, M.D. Dearing, A.M. Felton. Using physiologically-based models to predict population responses to phytochemicals by wild vertebrate herbivores. Accepted in Animal on 02 August 2018.  Invited keynote lecture delivered ny Annika M. Felton and Jennifer S. Forbey at the International Symposium for the Nutrition of Herbivores (ISNH), Cleremont-Ferrand, 5th September 2018.
 • Krizsan, S. J., Felton, A.M., Ramin, M., Anttila, A., Vaga, M., Gidlund, H. and Huhtanen, P. 2013. A comparison of herbivore digestion efficiency in vitro using moose spring and summer foods. Proceedings of the 4th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden, 12-13 June 2013. Eds Uden, P., Eriksson, T. Rustas, B. O. et al. pp 118-122. (project concept, experimental design, field & lab work, results interpretation, writing & editing).

 

Book chapters

 • Felton, A.M., Lambert, J. In process. The role of different nutrients in the food choice of primates. In: Primate diet and nutrition: needing, finding and using food. Eds. Lambert, J.E. and Rothman, J. University of Chicago Press.
 • Shimooka, Y., Campbell, C.J., Di Fiore, A., Felton, A.M, et al., 2008. Demography and group composition of Ateles. In: Spider monkeys: behavior, ecology and evolution of the genus Ateles. Ed. Campbell, C.J. Cambridge University Press. Pp: 329-348.

Master theses I have supervised

 • Widén, A. 2017. Effects of supplementary feeding on bark stripping by red deer (Cervus elaphus). Lunds Universitet.
 • Rautiainen, H. 2017. Nutritional ecology of roe deer (Capreolus capreolus L.) and fallow deer (Dama dama L.) – A case study of the browser – grazer dichotomy. SLU, Department of Ecology.
 • Karlström, J. 2016. Södras viltfoderhantering vid röjning – instruktioner och uppföljningsrutiner. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Blomqvist, J. 2016 Supplementary feeding of ungulates in southern Sweden – relationships between supplementary feeding, browsing damages and land use. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Westerström, S. 2015. Ungulate browsing pressure on Populus and feeding patterns in southern Sweden. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Jönsson, A. 2015. Stand size effects on the proportion of damage by ungulates in poplar stands. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Otto, P. 2013. Winter feeding site choice of ungulates in relation to food quality. Dept. Wildlife, Fish and Environmental Studies, SLU Umeå.

 

Theses

 • Felton, A.M. 2008. The Nutritional Ecology of Spider Monkeys (Ateles chamek) in the Context of Reduced- Impact Logging. PhD thesis, Fenner School of Environment and Society, Australian National University. http://hdl.handle.net/1885/8217 (Open Access Digital Theses)