Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsbruk med många mål

Skogsinspektor eller naturvårdshandläggare?

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål är en unik distansutbildning där du lär dig hur vi kan ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv. Programmet, som genomförs i samarbete mellan SLU och Linnéuniversitetet, ger dig en bred kunskap om skogens olika nyttor.
PROGRAMINFORMATION

Under utbildningens gång får du en ökad förståelse för skogen från olika perspektiv. Fokus är på svenskt skogsbruk och under utbildningens gång kommer du få en nära koppling till skogssektorn i Sverige. Bland annat medverkar representanter från skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård genom diskussioner i aktuella frågor och som exkursionsledare och studiebesöksvärdar. Det finns också goda möjligheter att genomföra projektarbeten och examensarbeten med aktörer i branschen. 

Det första året läser du kurser om skogsbruk och klimat, bevarande av skogens biologiska mångfald, vetenskapsmetodik och skogsskötsel. Under andra året kan du själv välja om du vill fördjupa eller bredda dina kunskaper genom valbara kurser. Du kan till exempel läsa kurser i fjärranalys och skogsinventering, skogsskador eller skogsträdsförädling. Sista terminen skriver du ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: SMTA2
Namn: Skogsbruk med många mål
Studiestart: HT 2021
Studieort: Ortsoberoende
Omfattning: 2 år, 120 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Distans
Språk: Svenska
Antal platser: 30
Sista anmälan: 2021-04-15
Anmälningskod: 81077
Examen: Masterprogrammet Skogsbruk med många mål syftar till en generell gemensam masterexamen (joint degree) där de två lärosätena utfärdar respektive examen i samma examensbevis. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se respektive lokal examensordning för Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet. En student som avklarat studier på programmet och uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningarna masterexamen med huvudområde skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science) och filosofie masterexamen, huvudområde: skogs- och träteknik (degree of Master of Science (120 credits), main field of study: Forest and Wood Engineering).
Behörighet:
För att bli antagen till masterprogrammet Skogsbruk med många mål krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande ämnen/huvudområden:

- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap eller
- skogs- och träteknik

Kravet på särskild behörighet enligt ovan kan även uppfyllas av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser engelska 6 och svenska 3. I dessa kurser krävs lägst betyget Godkänt. Kravet på engelska anses uppfyllt för den som har en kandidatexamen om 180 hp från svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller Linnéuniversitetet (LNU). Engelska 6 och svenska 3 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.
SCHEMA & KURSER

Undervisningen bedrivs på distans med självstudier i form av t.ex. litteraturstudier, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter där kommunikation och material hanteras interaktivt via lärplattformen Canvas. Det kommer även att ingå gruppuppgifter, seminarier, redovisningar m.m. där arbete och deltagande sker online.

I utbildningen ingår kursmoment där vi träffas fysiskt på olika platser i Sverige. Varje träff varar 2-4 dagar och sker företrädesvis i södra Sverige. Två-tre träffar per termin är obligatoriska med examinerande moment medan andra kommer att vara mer av frivillig karaktär. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt rekommenderar vi att du planerar för att kunna delta på merparten av träffarna.

Programmet ges på helfart, men det går även bra att läsa kurserna som ingår i programmet som fristående kurser och då kan du själv bestämma studietempo. Alla kurser som ges inom programmet är på halvfart och är sökbara som fristående kurser. De som läser programmet på helfart läser två halvfartskurser parallellt. Det kan även ge dig möjligheten att läsa i ett högre tempo och ta mer än 30 högskolepoäng per termin.

Utbildningen ges i samarbete mellan Linnéuniversitetet, LNU, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är SLU som ansvarar för antagningen till utbildningen. Du gör din ansökan via antagning.se där du söker till ”Skogsbruk med många mål, masterprogram” vid SLU. Efter att du blivit antagen till utbildningen kommer du att registreras som student vid båda lärosätena.

KARRIÄR

Efter utbildningen kommer du vara specialist på skogen och dess förnybara kraft. Det finns ett stort behov av arbetskraft i skogssektorn och du kommer till exempel kunna arbeta som skogsvårdsledare, skogsinspektor, skogsförvaltare eller naturvårdshandläggare.

Du kommer också kunna söka dig till andra branscher som är i behov av skogsexperter. Du kan till exempel jobba som skoglig specialist på bank, försäkringsbolag eller på myndigheter, tex Trafikverket.

Med en examen från denna utbildning är du dessutom behörig att forska i ämnena skogs- och träteknik, skogsvetenskap och biologi.

Examen 

Masterexamen
Huvudområde: skogsvetenskap

Filosofie masterexamen
Huvudområde: skogs- och träteknik

Distansstudier

Studier på distans ger dig som student möjligheten att själv välja när och var du vill studera då du inte är bunden till ett specifikt campus. Du kan i större utsträckning anpassa och planera dina studier både vad gäller tid och plats. Mycket eget ansvar för dina studier krävs då kraven för en distansutbildning är lika hög som på campusbaserade utbildningar.

Distansstudier kan gå till på ett antal olika sätt men det som är gemensat är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Det finns program och kurser helt utan fysiska sammankomster eller de med ett par obligatoriska träffar. Kommunikationen med lärare och studiekamrater sker online med hjälp av en studieplattform där det finns diskussionsforum, inspelade föreläsningar och videomöten där ni ses via webbkamera. Dessa studieplattformar erbjuder även möjlighet till grupparbete och andra samarbetsformer.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…