Hoppa till huvudinnehåll

Skogsbruk med många mål Sköt om och utveckla våra skogar

OBS! Programmet är inställt. Vill du arbeta med att ta tillvara skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv? Då är distansutbildningen Skogsbruk med många mål programmet för dig.
OBS! Programmet är inställt HT 2023.

PROGRAMINFORMATION

Sveriges enda skogliga masterprogram på distans ges i samarbete med Linnéuniversitetet och vänder sig till dig som är till exempel skogsvetare, biolog eller miljövetare.

Programmet, som även kan läsas på halvfart, fokuserar främst på svenska skogar. Du får bred kompetens och utvecklar dina kunskaper om hur skogen sköts och utvecklas ur olika perspektiv. Du läser bland annat kurser om produktion av bioråvara och hur skogen hanteras ur ett hållbart klimatperspektiv, både utifrån mänskliga värden och för den biologiska mångfalden.

Under utbildningen får du en nära koppling till skogssektorn i Sverige. Bland annat medverkar representanter från skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård genom diskussioner om aktuella frågor och som exkursionsledare och studiebesöksvärdar. Det finns också goda möjligheter att genomföra projektarbeten och examensarbeten med aktörer i branschen.

Efter examen kan du arbeta som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner, skogsbolag eller andra företag. Du kan också gå vidare med en forskarutbildning. 

Läs mer om programmet hos Linneuniversitetet 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skogsbruk med många mål
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Helfart
Studieform: Distans
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81078

Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Antal platser: 10
Anmälningskod för svenska studenter: 81077

Urval: För mer information: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Skogsbruk med många mål krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande ämnen/huvudområden:

- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap eller
- skogs- och träteknik

Kravet på särskild behörighet enligt ovan kan även uppfyllas av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Kravet på engelska anses uppfyllt för den som har en kandidatexamen om 180 hp från svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller Linnéuniversitetet (LNU). Kraven på svenska och engelska kan också uppfyllas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål syftar till en generell gemensam masterexamen (joint degree) där de två lärosätena utfärdar respektive examen i samma examensbevis. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se respektive lokal examensordning för Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.

En student som avklarat studier på programmet och uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningarna masterexamen med huvudområde skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science) och filosofie masterexamen, huvudområde: skogs- och träteknik (degree of Master of Science (120 credits), main field of study: Forest and Wood Engineering).

Examenskrav

Gemensam masterexamen med huvudområdena skogsvetenskap och skogs- och träteknik uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser sammanlagt med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp kurser sammanlagt med fördjupning inom huvudområdet skogs- och träteknik (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområde skogsvetenskap eller skogs- och träteknik (masterarbete; A2E)

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Kurser på annat lärosäte: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-avancerad-niva1/skogsbruk-med-manga-mal/

INNEHÅLL

Undervisningen bedrivs på distans med självstudier i form av t.ex. litteraturstudier, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter där kommunikation och material hanteras via lärplattformen Canvas. Det ingår också gruppuppgifter, seminarier, redovisningar med mera där arbete och deltagande sker online.

I utbildningen ingår även kursmoment där vi träffas fysiskt på olika platser i Sverige. Varje träff varar 2–4 dagar och sker företrädesvis i södra Sverige. Två till tre träffar per termin är obligatoriska med examinerande moment, medan andra är frivilliga. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt rekommenderar vi att du planerar för att kunna delta på merparten av träffarna.

Utbildningen är två år och ges på helfart. Helfartsstudier innebär i genomsnitt 40 timmars studier per vecka. Varje termin läser du två kurser samtidigt som båda ges på halvfart. Om du istället vill läsa utbildningen under fyra år på halvfart kan du söka varje kurs separat. Du ansöker i så fall inte till programmet utan till fristående kurser. Det ger dig möjlighet att till exempel arbeta samtidigt som du studerar.

Programmet ges i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är SLU som ansvarar för antagningen till programmet. Du ansöker på antagning.se till Skogsbruk med många mål, masterprogram vid SLU. När du blivit antagen till utbildningen registreras du som student vid båda universiteten.

KARRIÄR

Efter utbildningen kommer du att vara specialist på skogen och dess förnybara kraft. Det finns ett stort behov av arbetskraft i skogssektorn och du kommer till exempel att kunna arbeta som skogsvårdsledare, skogsinspektor, skogsförvaltare eller naturvårdshandläggare.

Du kommer också att kunna söka dig till andra branscher som är i behov av skogsexperter. Du kan till exempel jobba som skoglig specialist på bank, försäkringsbolag eller på myndigheter, till exempel Trafikverket.

Med en examen från detta program är du dessutom behörig att forska i ämnena skogs- och träteknik, skogsvetenskap och biologi.

Examen 

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap.

Filosofie masterexamen med huvudområdet skogs- och träteknik.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Skoglig föryngring

2023-06-05 - 2023-08-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Skoglig fjärranalys

2022-11-01 - 2023-01-15
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Skogsbruk med många mål

Programkod:
SMTA2

Beslutsdatum:
2019-10-14

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Skogsbruk med många mål krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande ämnen/huvudområden:

 • biologi eller

 • skogsvetenskap eller

 • skogshushållning eller

 • miljövetenskap eller

 • naturresursförvaltning eller

 • lantbruksvetenskap eller

 • skogs- och träteknik

Kravet på särskild behörighet enligt ovan kan även uppfyllas av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Kravet på engelska anses uppfyllt för den som har en kandidatexamen om 180 hp från svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller Linnéuniversitetet (LNU). Kraven på svenska och engelska kan också uppfyllas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till högskoleförordningen respektive förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings­ och utvecklingsarbete

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings­ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings­ och utvecklingsarbete

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål syftar till en generell gemensam masterexamen (joint degree) där de två lärosätena utfärdar respektive examen i samma examensbevis. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se respektive lokal examensordning för Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.

En student som avklarat studier på programmet och uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningarna masterexamen med huvudområde skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science) och filosofie masterexamen, huvudområde: skogs- och träteknik (degree of Master of Science (120 credits), main field of study: Forest and Wood Engineering).

Examenskrav

Gemensam masterexamen med huvudområdena skogsvetenskap och skogs- och träteknik uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser sammanlagt med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp kurser sammanlagt med fördjupning inom huvudområdet skogs- och träteknik (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområde skogsvetenskap eller skogs- och träteknik (masterarbete; A2E)

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål har ambitionen att vara ett ledande masterprogram inom skogsvetenskap med en nationell profil.

Programmets syfte är att ge en student med grundexamen inom skog, miljö eller biologi en möjlighet att fördjupa sig i frågor kopplade till skog med fokus på svenskt skogsbruk. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk- eller yrkeskarriär inom den del av skogsvetenskap och skogs- och träteknik som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programöversikt

Programmet inleds med två terminer (60 hp) programprofilerande kurser som utgör basen för fortsatta studier inom programmet och för gemensam examen. Under termin tre och fyra ges möjlighet till fördjupning eller breddning genom valfria kurser om maximalt 30 hp och ett självständigt arbete om minst 30 hp. För en gemensam examen ska det självständiga arbetet göras vid SLU eller LNU.

Programkurser ges företrädesvis på halvfart och med två kurser som löper parallellt under terminen. En student som läser på heltid är klar på två år och de som läser på halvtid är klar på fyra år. Kurser ges företrädesvis på distans men med fysiska träffar på campus eller i skogen flera gånger per termin. Även campusförlagda kurser kan förekomma. Programmet ges på svenska men moment eller kurser kan ges på engelska.

Ämnesinnehåll

För kunskap och förståelse på avancerad nivå ges under första årets programprofilerande kurser med fokus på skogsskötsel, försöks-metodik/-statistik, växtfysiologi, naturvård och skogssystemanalys. Studenten ges också möjlighet till egen specialisering inom delar av huvudområdet genom val av kurser, projektarbete, fältarbete och studiebesök. Ökad förståelse ges genom diskussioner av aktuella frågor med representanter från olika aktörer inom skogssektorn i Sverige, bland annat skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård. Stor vikt läggs vid fördjupad förståelse i skogsbrukets förutsättningar i Sverige inklusive ekologiska och samhälleliga grunder för produktion av olika nyttigheter i olika delar av Sverige.

Pedagogik

Färdigheter och förmågor tränas i programkurser genom jämförande analys, diskussion och övningar. Studenten utvecklar förståelse för hur olika skogsskötselåtgärder påverkar möjligheten till produktion av olika ekosystemtjänster (t.ex. virkesproduktion och rekreation) och biodiversitet samt utvecklar färdigheter för att bedöma möjligheten till produktion av ekosystemtjänster givet utgångslägen i form av t.ex. ståndort, trädskiktets beskaffenhet och omgivande samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet vilket ger studenten ett kritiskt förhållningssätt till etablerade normer och strukturer. Viktiga aspekter är spänningsfältet mellan privata och samhälleliga intressen, t.ex. effekter av olika skötselmetoder för biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster inklusive risk för olika skadegörare. Forskarens och vetenskapens roll analyseras ur flera aspekter. Studenten ska utveckla förståelse för kunskapens ursprung och utveckling.

Samhällsrelevans och perspektiv i utbildningen

Programmet ger teoretisk kunskap för analys av och reflektion över det egna ämnet i relation till människan i samhället. Utvecklingsarbete i utbildningen ska utgå från människors delaktighet, kunskap och förståelse. Under utbildningen lyfts och diskuteras löpande frågor kring hållbar utveckling, genus och mångfald. Begreppet hållbarhet definieras innefatta miljömässiga, ekonomiska, sociala, etiska och kulturella aspekter såväl som människans säkerhet och hälsa. Förmågan att kritiskt granska möjligheter och begränsningar syftar till utvecklingen av ett jämställt och hållbart samhälle. Detta arbete ska stödjas utav de metoder som utbildningen utgår ifrån.

Internationalisering

Ett internationellt perspektiv på samhällsutveckling, resurstillgång och resursanvändning, så väl som förståelse för människans vardag är viktigt för att kunna arbeta med framtidens skogsbruk på avancerad nivå.

Kvalitetsutveckling

Årligen sker också̊ en värdering av programmet. Det är främst programrådet som arbetar med kvalitén och utvecklingen av utbildningen. Studenterna har representation i programrådet och ges möjlighet att delta vid kurs- och programutvärderingarna.

Kurser i programmet

Huvudområden

SG=Skogsvetenskap, STT=Skogs- och träteknik

Kurs, Huvudområde & fördjupning, Lärosäte

År 1

Parallella kurser hösttermin:

Skogsskötsel för flera mål, 15 hp, STT, A1N, LNU

Att forska i skog – vetenskapsmetodik, 15 hp, SG, A1N, SLU

Parallella kurser vårtermin:

Skoglig naturvårdsbiologi, 15 hp, SG, A1N, SLU

Träds ekofysiologi, 7,5 hp, STT, A1N, LNU

Skogsbruk och klimat ur ett systemperspektiv, 7,5 hp, STT, A1N, LNU

År 2

*Valfria kurser, 30 hp eller utbytestermin, 30 hp

Självständigt arbete, 30/60 hp, SG, A2E, SLU

Självständigt arbete, 30 hp, STT, A2E, LNU

 • Utbudet av valfria kurser kan förändras under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår. SLU och LNU kommer att erbjuda minst 30 hp relevanta kurser under den valfria terminen. Aktuellt utbud av valfria kurser framgår av studentwebben vid SLU och LNU.

(Kurser i programmet uppdaterat enligt beslut 2021-11-17, SLU.sfak.2021.3.1.1-159.)

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övriga föreskrifter

Kostnader

Programmet innehåller obligatoriska moment, så som studieresor och fältarbete, som kan innebära en kostnad för studenten.

För att läsa utbildningen på distans så förutsätts egen tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling för att kunna ta del av högupplösta, strömmade lärarresurser.

Program för gemensam examen

Programmet ges gemensamt av Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet och syftar till en gemensam examen (joint degree).

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skogsbruk med många mål med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

#mastersofnature

Nyfiken på hur det är att plugga hos oss? Under hashtaggen #mastersofnature bjuder studenter vid masterprogrammen som ges vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap på glimtar från sin vardag. Följ oss på Facebook och Instagram!

Distansstudier

Studier på distans ger dig som student möjligheten att själv välja när och var du vill studera då du inte är bunden till ett specifikt campus. Du kan i större utsträckning anpassa och planera dina studier både vad gäller tid och plats. Mycket eget ansvar för dina studier krävs då kraven för en distansutbildning är lika hög som på campusbaserade utbildningar.

Distansstudier kan gå till på ett antal olika sätt men det som är gemensat är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Det finns program och kurser helt utan fysiska sammankomster eller de med ett par obligatoriska träffar. Kommunikationen med lärare och studiekamrater sker online med hjälp av en studieplattform där det finns diskussionsforum, inspelade föreläsningar och videomöten där ni ses via webbkamera. Dessa studieplattformar erbjuder även möjlighet till grupparbete och andra samarbetsformer.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…