CV-sida

Cecilia Lalander

Cecilia Lalander
Jag är docent i kretsloppsteknik och forskar på tekniker för säker återföring av växtnäring. Jag jobbar med olika biologiskt nedbrytbara avfallsfraktioner, bl.a. mat-, toalett-, och livsmedelsindustriavfall. Jag fokuserar främst på fluglarvskompostering, där organiskt avfall omvandlas till djurfoder (fluglarver) och organiskt gödsel (behandlingsrester). Fluglarvskompostering följer principerna för circular ekonomi, där en bi-, eller restprodukt blir råmaterial i en ny process.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Avfallshantering (5hp). Jag undervisar även i kurserna Säker näring i kretslopp  och Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer.

Forskning

Fokus i min forskning är tekniker för återföring av växtnäring från olika avfallsfraktioner. Vi arbetar kring hypotesen att bristande hantering av biologiskt nedbrytbart avfall globalt beror på den höga kostnaden för behandlingen, som överstiger värder av produkterna som kan erhållas i behandlingen. Vi tror att om mer värdefulla produkter skulle genereras i behandlingen så skulle en bättre hantering av denna fraktion främjas. Den teknik jag arbetar mest med är fluglarvskompostering, där vi använder larverna av den amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) för att omvandla det biologiskt nedbrytbara avfallet till larvbiomass som kan användas som djurfoder och en behandlingsrest som kan användas som organiskt gödsel. I min forskning tittar jag på hur processparametrar påverkar larvkomposteringsprocessen och utvärderar effektiviteten av behandling av olika avfallsfraktioner, samt möjliga sätt att förbättra effektiviteten, med exempelvis förbehandlingar. Eftersom detta är en cirkulär avfallsbehandling är det viktigt att veta vad som händer med olika kontaminanter i processen, så det är en aspekt vi finner mycket viktig och utvärderar utförligt, eftersom vi förespråkar "säker" återföring av växtnäring. Vidare tittar vi på vilken miljöpåverkan behandlingen har, bl.a. genom att mäta de direkta utsläppen av växthusgaser. 

Samverkan

Vi jobbar även med implementering av denna teknik i Sverige. Vi är för närvarande projektpartner i projektet 5 ton grön fisk i disk där fem ton rengbågslax ska födas upp lokalt foder, däribland larver uppfödda på grönsaksavfall från Grönsakshallen Sorunda och återtaget bröd från Fazer. Larverna tillsätts som proteinkälla i fiskfodret. 

Handledning

Handledare (huvud och biträdande) för doktorander:

Pågående

Lovisa Lindberg, arbetstitel: Process efficiency in black solider fly composting of plant based food industry waste - Impact of pre-treatment

Alice Isibika, arbetstitel: Black soldier fly larvae composting of food industrial waste with focus on fruit process wastes

Avslutade biträdande handledare

Prithvi Simha, 2021, Alkaline Urine Dehydration : how to dry source-separated human urine and recover nutrients?

Luis Fernando Perez Mercado, 2020, Farm-based technologies for management of risks from irrigation with wastewater-polluted sources in Cochabamba, Bolivia

Handledare (huvud och biträdande) masterprojekt:

Pågående

Daniel Ismail Eriksson, MSC - Design and evaluation of black soldier fly larvae and frass compost separator

Avslutade

Robert Almqvist, 2020, MSc - Fly larvae composting of fibrous food industry waste - Impact of pre-treatment

Nils Ewald, 2019, MSc - Fatty acid composition of black soldier fly larvae - impact of rearing substrate

Kristina Lundgren, 2019, MSc -  Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

Solveig Johannesdottir, 2017, MSc - Uppskalning av fluglarvskompostering - Luftningsbehov och ventilation

Thabani Eddington Chirere, 2016, MSc - A way out of food insecurity and poverty - The potential of using fly larvae composted faeces as organic fertiliser in sub-Saharan African agriculture

Bram Dortmans, 2015, MSc - Valorisation of Organic Waste – Effect of the Feeding Regime on Process Parameters in a Continuous Black Soldier Fly Larvae Composting System.

Modibo Sidibe, 2014, MSc - Comparative study of bark, bio-char, activated charcoal filters for upgrading grey-water : from a hygiene aspect.

Ramiyeh Molaei, 2014, MSc - Pathogen and indicator organisms removal in artificial greywater subjected to aerobic treatment : comparison of four filter media.

Alexander Myrsten, 2012, MSc - Maskkompostering för behandling av organiskt avfall.

Ämnesgranskare

Matilda Gunnarsson, 2021, MSc - Sustainability assessment of urine concentration technologies

Lovisa Lindberg, 2018, MSc - Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Publikationer i urval

Referatgranskade tidskrifter

Chirere T. E., Khalil, S., Lalander, C., 2021 Fertiliser effect on Swiss chard of black soldier fly larvae-frass compost made from food waste and faeces. Journal of insects as food and feed. IN PRESS

Lalander C., Evgheni E., Wiklicky V., Vinnerås B. 2020. Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water content. Science of the Total Environment 729: 138968.

Lopes I. G., Lalander C., Vidotti R. M., Vinnerås B., 2020 Reduction of bacteria in relation to feeding regimes when treating aquaculture waste in fly larvae composting. Frontiers in microbiology 11:1616.

Lopes I. G., Lalander C., Vidotti R. M., Vinnerås B. 2020 Using Hermetia illucens larvae to process biowaste from aquaculture production. Journal of Cleaner Production 251: 119753.

Ewald N., Vidakovic A., Langeland M., Kiessling A., Sampels S., Lalander C. 2020 Fatty acid composition of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) – Possibilities and limitations for modification through diet. Waste Management 102: 40-47.

Perez-Mercado L. F., Lalander C., Joel A., Ottoson J., Dalahmeh S., Vinnerås B. 2019 Biochar filters as an on-farm treatment to reduce pathogens when irrigating with wastewater-polluted sources. Journal of Environmental Management 248, 109295

Ermolaev E., Lalander C., Vinnerås B. 2019 Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting with Hermetia illucens. Waste Management 96: 65-74.

Isibika A., Vinnerås B., Kibazohi O., Zurbrügg C., Lalander C. 2019 Pre-treatment of banana peel to improve composting by black soldier fly (Hermetia illucens (L.), Diptera: Stratiomyidae) larvae. Waste Management 100: 151-160.

Lalander, C., Diener, S., Zurbrügg, C., & Vinnerås, B. 2019. Effects of feedstock on larval development and process efficiency in waste treatment with black soldier fly (Hermetia illucens). Journal of Cleaner Production, 208, 211-219

Simha, P., Lalander, C., Ramanathan, A., Vijayalakshmi, C., McConville, J.R., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2018. What do consumers think about recycling human urine as fertiliser? Perceptions and attitudes of a university community in South India. Water research, 143, 527-538

Perez-Mercado, L.F., Lalander, C., Joel, A., Ottoson, J., Iriarte, M., Oporto, C., Vinnerås, B. 2018. Pathogens in crop production systems irrigated with low-quality water in Bolivia. Journal of Water and Health, 16(6), 980-990

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re–use of fertiliser products from resource–oriented sanitation systems – The case of Vellore, South India. Science of The Total Environment, 581–582, 885-896.

Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., Ahrens, L., Josefsson, S., Wiberg, K. and Vinnerås, B. 2016. Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting. Science of the Total Environment, 565, 279-286.

Lalander, C.H., Fidjeland, J., Diener, S., Eriksson, S. and Vinnerås, B. 2015. High waste-to-biomass conversion and efficient Salmonella spp. reduction using black soldier fly for waste recycling. Agronomy for Sustainable Development, 35, 261-271

Lalander, C., Diener, S., Magri, M.E., Zurbrügg, C., Lindström, A., Vinnerås, B. 2013. Faecal Sludge Management with the Larvae of the Black Soldier Fly (Hermetia illucens) - From a Hygiene Aspect. Science of the Total Environment, 458-460, 312-318.

Konferensbidrag

Diener, S., Lalander, C., Zuerbrugg, C. and Vinnerås, B. 2015. OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS FOR MEDIUM-SCALE ORGANIC WASTE TREATMENT WITH FLY LARVAE COMPOSTING. In 15th International waste management and landfill symposium. Sardinia.

Länkar

Fullständig publikationslista på Research Gate.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: +4618673816
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala