CV-sida

Faruk Djodjic

Faruk Djodjic
Jag forskar på mobilisering och transport av näringsämnen, främst fosfor, från terrestra till akvatiska system, med fokus på förlusterna från jordbrukslandskapet.

Forskning

Min nuvarande forskning omfattar:

  • Mobilisering och transport av näringsämnen i olika skalor 
  • Interaktionen mellan hydrologi och markkemi och dess effekter på förlusterna av markpartiklar och fosfor 
  • Modellering av näringsämnestransport och källfördelning 
  • Verktyg för riskbedömning av erosion och näringsämnesförluster 
  • Modellering av den rumsliga fördelningen av erosion och fosforförlusterna samt identifiering av de kritiska källområdena 
  • Utvärdering av motåtgärder för minskning av näringsämnesförluster
Ultuna_RiskSkift1.bmp
Bild 1. Flygfoto med spår av erosion efter en högflödesepisod under våren 2013.
Ultuna_RiskSkift2_2046x1598.bmp
Bild 2. Flygfoto med modellerade erosionslinjer (röda linjer) jämförda med iakttagna spår av erosion efter en högflödesepisod under våren 2013. Läs mer i Djodjic & Villa, AMBIO 44:241-251.

Publikationer i urval

Vallin, A., A. Grimvall, E.-L. Sundblad, and F. Djodjic. 2016. Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea. Swedish Agency for Marine and Water Management report 2016:11.

Djodjic, F. and Villa, A. 2015. Distributed, high-resolution modelling of critical source areas for erosion and phosphorus losses. AMBIO 44:241-251.

Bergström, L., Kirchmann, H., Djodjic, F., Ulén, B., Kyllmar, K., Andersson, H., Aronsson, H., Börjesson, G., Kynkäänniemi, P., Liu, J., Svanbäck, A., Villa, A. 2015. Turnover and losses of phosphorus in Swedish agricultural soils – long-term changes, leaching trends and mitigations measures. Journal of Environmental Quality 2015:44: 512-523.

Villa, A., F. Djodjic, L. Bergström, and K. Kyllmar. 2015. Screening risk areas for sediment and phosphorus losses to improve placement of mitigation measures. AMBIO 44: 612-623.

Sharpley, A., L. Bergström, H. Aronsson, M. Bechmann, C. Bolster, K. Börling, F. Djodjic, H. Jarvie, et al. 2015. Future agriculture with minimized phosphorus losses to waters: Research needs and direction. AMBIO 44: 163-179.

Eveborn, D., Djodjic, F. 2015. GIS-based modelling of risks for impacts on surface water quality by onsite wastewater treatment systems (GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp - Ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbete, In Swedish). JTI Rapport 53/2015, Kretslopp & Avfall.

Djodjic, F. 2015. Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark - Sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering. SLU, Institutionen för vatten och miljö, Rapport 2015:11.

Paulsson, R., F. Djodjic, C. Carlsson Ross, and K. Hjerpe. 2015. Nationell jordartskartering - Matjordens egenskaper i åkermarken, Jordbrusverkets Rapport 2015:19.

Ahlgren, J., Djodjic, F., Borjesson, G. and Mattsson, L. 2013. Identification and quantification of organic phosphorus forms in soils from fertility experiments. Soil Use and Management, Volume 29, 24-35.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 018-673136
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala