Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattennav

Vi utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Särskilt beräknar vi olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i avrinningsområden.

 • "Näringsläckaget kan både öka och minska med olika bioekonomiska scenarier"

  Nysådd gröda på åkermark. Foto. Framtidens grödfördelning kommer ha stor påverkan på läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmark. Det framgår av en ny studie där olika scenarier för framtidens jordbruk har undersökts.
 • Storymap: rätt åtgärd för näringsläckage på rätt plats

  Man ståroch pratar framför en presentation. Foto. För att minska näringsläckage från jordbruk har forskare vid SLU tagit fram ett verktyg som enkelt visar hur åtgärder passar olika platser och lägen. Materialet är samlat på en webbsida, en så kallad Storymap, där du själv kan zooma in på ett område.
 • Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

  Foto på tömning av provtagare för suspenderat sediment under hösten. Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i övergödda vatten, men det är viktigt att de sätts in där de gör störst nytta. Sara Sandström från SLU har i sitt doktorsarbete vidareutvecklat en metod att ta fram erosionskartor som visar var riskerna är störst, och när under året.
 • Placering och storlek avgör våtmarkens kostnadseffektivitet

  Porträtt av Pia framför en våtmark. Foto. Sedan början av 1990-talet har många våtmarker anlagts i Sverige. Anledningarna har varit flera. Men det är hittills få studier som följt upp hur effektiva våtmarkerna verkligen är.
 • Jubilerande samarbete mellan experter

  Man som tar vattenprover i fiskvandringstrappa. Foto. Experter från flera olika organisationer gick samman för 20 år sedan för att arbeta med utsläpp. Idag kan samarbetet SMED, Svenska Miljöemissionsdata se tillbaka på ett arbete som blivit ett internationellt föredöme. Syftet är att ta fram statistik över utsläpp till nationell och internationell rapportering.
Publicerad: 20 september 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…