Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattennav

Vi utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Särskilt beräknar vi olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i avrinningsområden.

 • Stor variation av fosfor i diken och bäckar

  Kvinna håller i större cylinderredskap i bäck. Jordbrukslandskap. Hur fungerar fosforinbindning i jordbruksdiken och vattendrag, och hur varierar det mellan årstider och geografiska områden? Trots liknande totalfosforkoncentrationer finns stora skillnader i hur fosfor är bunden i suspenderat sediment, enligt en studie från SLU.
 • Olika våtmarker, olika förutsättningar

  Kvinna står i våtmark med provtagningsutrustning. Foto. Under 1900-talet torrlades många våtmarker för att återvätas under 2000-talet. Under de senaste 30 åren har det svenska EU-programmet för landsbygdsutveckling finansierat anlagda våtmarker med två mål: minskning av näringsämnen och bevarande av biologisk mångfald. Forskare har nu undersökt om satsningen nått sina mål.
 • "Näringsläckaget kan både öka och minska med olika bioekonomiska scenarier"

  Nysådd gröda på åkermark. Foto. Framtidens grödfördelning kommer ha stor påverkan på läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmark. Det framgår av en ny studie där olika scenarier för framtidens jordbruk har undersökts.
 • 50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

  fält Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som historiskt arkiv, för nutida frågeställningar och i ett framtida klimat. För att uppmärksamma årsdagen bjuder institutionen för mark och miljö in till ett seminarium den 25 oktober om observationsfälten då, nu och i framtiden.
 • Storymap: rätt åtgärd för näringsläckage på rätt plats

  Man ståroch pratar framför en presentation. Foto. För att minska näringsläckage från jordbruk har forskare vid SLU tagit fram ett verktyg som enkelt visar hur åtgärder passar olika platser och lägen. Materialet är samlat på en webbsida, en så kallad Storymap, där du själv kan zooma in på ett område.
 • Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

  Foto på tömning av provtagare för suspenderat sediment under hösten. Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i övergödda vatten, men det är viktigt att de sätts in där de gör störst nytta. Sara Sandström från SLU har i sitt doktorsarbete vidareutvecklat en metod att ta fram erosionskartor som visar var riskerna är störst, och när under året.
 • Placering och storlek avgör våtmarkens kostnadseffektivitet

  Porträtt av Pia framför en våtmark. Foto. Sedan början av 1990-talet har många våtmarker anlagts i Sverige. Anledningarna har varit flera. Men det är hittills få studier som följt upp hur effektiva våtmarkerna verkligen är.
Publicerad: 11 december 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…