1 apr

Online

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2022

docentföreläsningar | interna händelser | seminarier, workshops |

Den 1 april 2022 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga föreläsningar – varmt välkommen att lyssna!

Ämnen och föreläsare år 2022 är:

E -infrastrukturen avgörande för framgångsrik fjärrövervakning av vilda djur, Holger Dettki, SLU Artdatabanken.

DNA som verktyg för hållbar användning och bevarande av fiskbestånd, Stefan Palm, institutitionen för akvatiska resurser.

Hur många fiskar finns i havet? Beståndsanalys av kustfisk till grund för hållbar förvaltning, Stefan Larsson, institutitionen för akvatiska resurser. 

Du hittar program med tider och mer information om föreläsningarna nedan.

Program

Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys på SLU, inleder och avslutar dagen.

Kl. 09. E -infrastrukturen avgörande för framgångsrik fjärrövervakning av vilda djur.

  • Föreläsare: Holger Dettki, forskare vid SLU Artdatabanken.
  • Moderator: Pernilla Christensen, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Fjärrövervakning av vilda djur med sensorer – på engelska kallat biologging - handlar om att sätta sensorer på djur för kunna studera deras beteende eller fysiologi på avstånd. Mängden sensordata har ökat exponentiellt, vilket ger möjligheter för storskaliga dataanalyser – big data. Samtidigt ställer sådana dataanalyser höga krav på datahanteringen.

Holger Dettki, senior miljöanalysspecialist vid SLU, kommer under sin föreläsning att resonera kring krav, potentiella fallgropar och möjliga lösningar för en framgångsrik e-infrastruktur för biologging inom djurekologi, kommande årtionde. Exemplen baseras på e-infrastrukturen Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM), som finns vid SLU. Holger Dettki kommer också att beskriva hur WRAM kopplar sina data med initiativet Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), där SLU är en viktig partner.

Kl. 10. DNA som verktyg för hållbar användning och bevarande av fiskbestånd. 

  • Föreläsare: Stefan Palm, forskare vid institutionen för vatten och miljö.
  • Moderator: Anna Gårdmark, professor vid institutionen för akvatiska resurser.

Populationsgenetiska analyser av fisk och skaldjur håller på att bli en alltmer etablerad metod inom SLU:s miljöövervakning, med stor framtida potential. Studier av DNA-variation kan till exempel visa hur arter är uppdelade i genetiskt avgränsade populationer, vilket utgör viktig grundkunskap för bevarandearbete och hållbar resursförvaltning. Det går även att studera hur mänskliga aktiviteter, till exempel utsättningar, påverkar genetisk inomartsvariation.

Stefan Palm, senior miljöanalysspecialist vid SLU, inleder sin föreläsning med en kort ämnesintroduktion följd av ett antal exempel från hans arbete med genetiska analyser kopplade till miljö- och resursövervakning i vattenmiljö. Presentationen avslutas med en framåtblick.

Kl. 11. Hur många fiskar finns i havet? Beståndsanalys av kustfisk till grund för hållbar förvaltning.

  • Föreläsare: Stefan Larsson, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser.
  • Moderator: Anna Gårdmark, professor vid institutionen för akvatiska resurser.

För att undersöka hur fiskbestånden längs kusten mår, samlar SLU in data via årliga provfisken, från yrkes- och fritidsfisket samt från olika forskningsprojekt. Insamlad data analyseras i syfte att öka kunskapen om fiskens roll i ekosystemet och om hur människa och miljö påverkar kustfiskbestånden. Denna kunskap ligger till grund för SLU:s rådgivning till beslutande myndigheter om hur fiskbestånden kan nyttjas och förvaltas hållbart. 

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist vid SLU, kommer i sin föreläsning att ge både framåt- och bakåtblickar i hur kustfisken mår.  Detta bland annat genom exempel från den svårövervakade gäddan.