8 jun

Zoom

Planering idag för framtidens gröna infrastruktur

seminarier, workshops |
Fågel

Hur ska vi gynna naturvårdsarter i framtidens skogar? Vi kan planera den gröna infrastrukturen utifrån hur skogen och naturvärden fördelar sig i landskapet idag men också på hur landskapet kan skötas i framtiden. Oavsett är ekologin hos arterna som man vill bevara och övriga mål man har med skötseln av landskapet den självklara utgångspunkten. På webbinariet berättar Tord Snäll, professor på Artdatabanken, om vad han och hans kollegor kommit fram till i sin forskning.

Webbinariet är en del i vår serie Naturvård i skog. Om du är intresserad av att vara med på framtida seminarium kan du skriva upp dig på vår e-postlista.

Arters ekologi påverkar deras framtida utveckling i den gröna infrastrukturen

Hur kommer det sig att rödlistade vedsvampar inte nödvändigtvis ökar även om den döda veden i landskapet ökar? Tord Snäll berättar hur skogens dynamik och skötsel påverkar olika naturvårdsarters (lunglav, vedlevande svampar) utveckling.

Naturvårdsprioritering för att identifiera skogslandskapets gröna infrastruktur

Reservatsavsättningar i Finland har länge baserats på skogar som markägare har erbjudit staten för inköp, inom METSO-programmet (i Sverige har det kallats KOMET). ’Rumslig naturvårdsprioritering’, ett forskningsfält där Finland är framstående, har varit utgångspunkten i det arbetet. På webbineriet kommer Tord Snäll att presentera en prioriteringsordning för reservatsskydd av hela det finska skogslandskapet på hektarskala.

Återuppbyggnad av skogens gröna infrastruktur

Med en mer varierad skogsskötsel som utgår från indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och lunglav. Det visar analyser av olika skogsskötselscenarier som även tar hänsyn till framtida virkesbehov, ekonomi och svenska och internationella miljömål.

Tord Snäll forskar om skoglig resursanvändning och naturvård.
Foto: Helena Eklund Snäll

Deltagande

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som arbetar med naturvård i skog men alla som är intresserade är välkomna.

Anmäl dig till vårt webbinarium här, då får du länken i din mejlbox:

https://slu-se.zoom.us/webinar/register/WN_4gaV1s9CSfSt4I4wMzj_GQ

Fakta

Tid: 2023-06-08 13:00 - 14:00
Ort: Zoom
Mer information:

Anmälan

Registrara dig här:

https://slu-se.zoom.us/webinar/register/WN_4gaV1s9CSfSt4I4wMzj_GQ

Läs de vetenskapliga artiklarna

Belinchón R, Harrison PJ, Mair L, Várkonyi G and Snäll T. 2017. Local epiphyte establishment and future metapopulation dynamics in landscapes with different spatio-temporal properties. Ecology 98: 741-750.

Mikkonen N, Leikola N, Lehtomäki J, Halme P, Moilanen A. National high-resolution conservation prioritisation of boreal forests. Forest Ecology and Management.

Moor H, Eggers J, Fabritius H, Forsell N, Henckel L, Bradter U, Mazziotta A, Nordén J, Snäll T. 2022. Rebuilding green infrastructure in boreal production forest given future global wood demand. Journal of Applied Ecology 59: 1659-1669.

Moor H, Nordén J, Penttilä J, Siitonen J, Snäll T. 2021. Long-term effects of colonization-extinction dynamics of generalist versus specialist wood-decaying fungi. Journal of Ecology 109: 491-503.

Snäll T, Lehtomäki J, Arponen A, Elith J, Moilanen A. 2016. Green Infrastructure design based on spatial conservation prioritization and modeling of biodiversity features and ecosystem services. Environmental Management 57:251–256.