SLU-nyhet

Större risk för skador av granbarkborren i framtidens klimat

Publicerad: 12 juni 2017

Vi får räkna med att skador orsakade av granbarkborren kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden, enligt en stor studie som letts av SLU. Studien visar på en ökad risk för skador under varma och torra somrar och efter stormfällningar, händelser som troligtvis kommer bli allt vanligare som ett resultat av klimatförändringen. Men däremot ökade inte skadorna ytterligare när dessa väderhändelser inträffade samtidigt.

Granbarkborren är den viktigaste skadeinsekten på äldre granskog i Europa. Under utbrott dödar den miljontals träd. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som styr risken för skador och hur skadorna kan tänkas utvecklas i ett framtida klimat.

Forskare i åtta olika Europeiska länder, från Italien i söder till Sverige i norr, har sammanställt tidsserier för hur stora volymer granskog som årligen dödats av granbarkborren. Totalt ingick 17 regioner. Sedan analyserade de i vilken mån ökningar eller minskningar av skadorna mellan år kunde förklaras med sommartemperatur, nederbördsmängd, mängd stormfälld skog och hur stor volym av granskog som dödats av granbarkborren under föregående år. Den stora mängden data gjorde det också möjligt att för första gången analysera hur de olika faktorerna samverkar.

Risk ökade varma somrar

Risken för skador ökade under varma somrar, när det regnat lite under föregående år och när det inträffat en stormfällning under föregående år. Varma somrar gynnar förmodligen barkborrarna eftersom de hinner med flera generationer under säsongen. Låg nederbördsmängd kan leda till att trädens försvarsförmåga mot barkborreangrepp minskar på grund av torkstress. Stormfällningar gynnar barkborrarna i och med att de då får ökad tillgång till lämpligt yngelmaterial i form av stormfällda granar.

Klimatförändringen innebär att varma och torra somrar kommer att bli vanligare och kanske även stormfällningar. Det betyder också att det blir vanligare att dessa väderhändelser sammanfaller. Det finns en oro att detta kommer leda till dramatiskt ökade skador av granbarkborren. Men studien kunde inte visa på några sådana synergistiska effekter.

Minskade året efter stort utbrott

Studien visade också att skadorna minskade när mycket skog dödats under föregående år. Detta kan förklaras med att konkurrensen om bra platser att föröka sig på ökar när granbarkborrarna är väldigt många. Då lyckas granbarkborrarna sämre med förökningen det året. Det bidrar också till att utbrotten vanligtvis upphör långt innan all granskog dödats.

För att minska risken för skador av granbarkborre i ett framtida klimat är det viktigt att bedriva en skogsskötsel som leder till vitala granbestånd som är motståndskraftiga mot stormfällningar och torkstress. 

Studien finansierades av forskningsprogrammet Future Forests.

Obs De bilder som vi publicerat i denna nyhet får inte användas i andra sammanhang utan tillstånd från fotograf.

Fakta:

Vetenskaplig artikel

Marini, L., Økland, B., Jönsson, A.M., Bentz, B., Carroll, A., Forster, B., Grégoire, J.-C., Hurling, R., Nageleisen, L.M., Netherer, S., Ravn, H.P., Weed, A. & Schroeder, M. 2017. Climate drivers of bark beetle outbreak dynamics in Norway spruce forests. Ecography (doi: 10.1111/ecog.02769).