SLU-nyhet

SLU är nu partner i Biogas research center

Publicerad: 27 mars 2019

Forskningscentrumet BRC (Biogas research center) har fått ett anslag på 40 miljoner kronor från Energimyndigheten till centrumets tredje etapp. Nu har SLU gått in som partner i BRC, som bedöms ge tydliga bidrag till energiomställningen i Sverige.

BRC startade 2012 och har sedan dess drivits i två etapper. Centrumet koordineras av Linköpings universitet och involverar aktörer från industrin, kommuner och olika branscher. SLU går nu med som en andra akademisk partner.

Forskningen är fokuserad på att ta fram kunskap och kompetens som behövs för att driva utvecklingen inom biogasområdet framåt. Tyngdpunkten ligger på process- och teknikutveckling, kompletterad med system- och samhällsforskning. I samband med etapp tre utvidgas centret både forsknings- och medlemsmässigt. Anslaget från Energimyndigheten har inför etapp tre ökat med 50 procent jämfört med den tidigare perioden.

SLU bidrar med forskning om restprodukter och policy

Etapp tre inleddes formellt i december 2018 och sträcker sig till och med november 2022. Forskningen kommer att bedrivas inom sju områden: Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser; Ökat värde ur digestat (rötrester); Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar; Biogaslösningars roll i bioekonomin; Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar; Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy; Internationalisering av svensk kunskap och teknik inom biogas.

SLU ska framför allt arbeta med effektivisering av rötningsprocesser, användning av rötrester samt biogaslösningars roll i bioekonomin.

– Centrumet jobbar tvärvetenskapligt både inom universiteten och mot våra partners. Det gör forskningen både bättre och mer relevant. Genom att delta i BRC kan SLU medverka till att Sverige håller sin position som ett land i framkant inom biogasforskning, och till att svenska företag kan utvecklas både nationellt och internationellt, säger Anna Schnürer, professor i bioenergi vid SLU.

En utmaning att realisera biogaslösningar

De tidigare etapperna har visat att biogaslösningar är väldigt bra på att skapa olika värden lokalt och regionalt, men också att implementeringen inbegriper väldigt stora organisatoriska, och ofta ekonomiska, utmaningar.

– Forskningen har bland annat visat att det fortfarande finns stora möjligheter att förbättra många av de rötningsprocesser vi använder idag, både när det gäller driftteknik och nya substrat. Det är tydligt att det finns ett fortsatt stort behov av forskning för att driva fram utvecklingen, säger Anna Schnürer.

– Vi från SLU ser att vår kunskap kompletterar BRC:s verksamhet på ett viktigt sätt. Vi ser fram emot att dela med oss av vår kunskap kring biogassystemet och att vara en del av forskningen och nätverket inom BRC, avslutar Anna Schnürer.

Partners i BRC

Partners i etapp tre är: Energimyndigheten, LiU, SLU, Tekniska verken, Scandinavian Biogas, Gasum, EON, Scania, Nordvästra Skånes renhållning, Wärtsilä Puregas solutions, Avfall Sverige, Borlänge Energi, Jönköping Biogas, Härnösands Energi och Miljö AB, Lantbrukarnas Riksförbund, Biototal, Econova, Rena Hav, Region Östergötland, Regionförbundet Kalmar Län, Region Gotland, Region Jönköpings län, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

De institutioner vid SLU som medverkar är Molekylära vetenskaper, Energi och teknik samt Biosystem och teknologi.

Mer information

Kontaktperson vid SLU
Anna Schnürer, professor och samverkanslektor i bioenergi
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU
anna.schnurer@slu.se, 018-67 32 88, 073-423 15 17

Läs mer

BRC programbeskrivning etapp 3 (pdf)

Biogasforskning på SLU

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Fotograf ska anges.)

Hållbar produktion av biogassubstrat som inte konkurrerar med livsmedels- och foderproduktion. Mellangrödorna hampa (vänster), honungsört (mitten) och bovete (höger) som odlas i fältförsök i Norra Åsum. Foto: Thomas Prade

I biogaslaboratoriet på institutionen för molekylära vetenskaper leder professor Anna Schnürer forskning kring olika material och driftparametrar för optimerad biogasproduktion. Foto: Maria Westerholm.


Kontaktinformation