Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 80 sidor som är taggade med Förnybar energi:

NPC stryrelsen och årsmöten

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Infrastrukturer

Forskningen bygger till stor del på den väl utbyggda infrastrukturen vid Vindelns försöksparker, Vår forskargrupp och Vindelns försöksparker sammarbetar med flera nationella och internationella

Skogslandskapets klimateffekter

Växthusgasutbyte mellan den borala biomen och atmosfären

Forskare

Matthias Peichl , Professor matthias.peichl@slu.se Mats Nilsson , Professor mats.b.nilsson@slu.se Järvi Järveoja , Forskare jarvi.jarveoja@slu.se Jinshu "Jackie" Chi , Forskare jinshu.chi@slu.se Peng

Projekt

Här listas pågående projekt inom forskargruppen.

Forskning

Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap överförs till principer för hur skogsekosystem bäst kan

Mikrobiell bioteknik

Mikrobiella processer representerar en viktig pusselbit i arbetet att skapa ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Genom kunskap om dessa kan vi producera förnybara värdeprodukter, som grön

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

GrassRefine

Produktion, fraktionering och karaktärisering av biomassa från gräsmark till energi och råvara Vi ska ta fram system för odling, bearbetning och karaktärisering av biomassa från perenna gräs

Simulering av tillförselkedjan för stubbränslesystem

Projektet "Simulering av tillförselkedjan för stubbränslesystem" startade i september 2011. Syftet var att via simulering utvärdera stubbtillförselkedjor, från skog till slutkund, samt jämföra dessa

Loading…