SLU-nyhet

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Publicerad: 05 juni 2019

Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av bl.a. 6§ i Skogsvårdslagen som gäller anläggning av ny skog. Heurekaanalyser användes i rapporten som lämnades till regeringen i oktober 2018. Analyserna illustrerar olika resultat av olika antal plantor, ståndorter och förutsättningar.

Under sommaren 2018 samlade Skogsstyrelsen in synpunkter från skogliga intressenter om de anser att föreskrifterna om t.ex. lägsta tillåtna plantantal borde justeras. Anledningen var att på regeringens uppdrag se över om föreskrifterna gällande anläggning av skog på produktiv skogsmark behövde ses över för att skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö ska uppfyllas. I rapporten ingår resultat från Heurekaanalyser där olika antal plantor utvärderats för ett antal olika ståndorter under flertalet olika förutsättningar.

Utvärderingarna gjordes vad gäller genomsnittlig nettoproduktion (uttryckt i m3sk/ha, år), genomsnittligt kassaflöde (uttryckt i kr/ha, år) och markvärde (uttryckt i kr/ha vid en viss kalkylränta). Beroende på preferenser och perspektiv kan förstås ett antal olika tolkningar av analysresultaten göras, som t.ex. i figuren nedan där det ligger nära till hands att dra slutsatsen att ett lämpligt plantantal skulle kunna vara 1000-1500 granplantor/ha, relativt oberoende av ståndort. Detta (kombinerat med övriga resultat) har lett till att man i rapporten bland annat föreslår att krav på antal huvudplantor baserat på markförhållanden ska förenklas.

Figur. Markvärde (vid 3% kalkylränta) för fyra granståndorter vid sju plantantal och 80% överlevnad.

Läs mer

"Skogsstyrelsen föreslår ändrade krav vid anläggning av skog", Skogsstyrelsen, publicerad 31 oktober 2018. 

Skogsstyrelsen rapport 2018/13: Föreskrifter för anläggning av skog


Kontaktinformation

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se