SLU-nyhet

Första doktorsavhandlingen inom djuromvårdnadsvetenskap

Publicerad: 13 december 2021

Sedan drygt tio år är djursjukskötare ett legitimationsyrke som kräver tre års högskoleutbildning. Nu har den första doktorsavhandlingen inom ämnet djuromvårdnadsvetenskap lagts fram vid SLU. Avhandlingen, som har skrivits av Anneli Rydén, handlar om omvårdnad och anestesivård.

Djursjukvården utvecklas snabbt tack vare ny teknik och forskning, och djurägarnas ökande efterfrågan på avancerade behandlingar kräver ökad kompetens hos djurhälsopersonalen.

Föregångaren till dagens djursjukskötarutbildning var ett ettårigt djurvårdarprogram som inrättades vid SLU 1984, och som utökades till ett tvåårigt program 1998. I samband med Bolognaprocessen 2009, då svenska högskoleutbildningar EU-anpassades, utökades utbildningen till ett treårigt kandidatprogram vid SLU och 2010 infördes en legitimation för yrkeskategorin djursjukskötare. Djursjukskötarprogrammet har under den senaste tioårsperioden ökat från 40 till 115 intagna studenter per år och utbildningen har under de senaste åren varit SLU:s mest sökta.

Merparten av dagens djursjukskötare arbetar med sällskapsdjur inom djursjukvården, men djur används också inom en rad olika vetenskapliga discipliner där de bidrar till förståelse för olika sjukdomar, utveckling av nya läkemedel och behandlingar hos både människor och djur. Anneli Rydéns doktorsarbete handlar om grisen, som har blivit en allt mer efterfrågad modell inom biomedicinsk forskning, till stor del beroende på dess fysiologiska och anatomiska likheter med människans. I avhandlingen redovisar hon viktig information om omvårdnadsåtgärder som kan förbättra och förenkla samspelet med djuren och öka välbefinnandet hos grisar som ingår i studier.

– Välfärden för djur som används i forskning är mycket viktig. Det finns goda etiska, vetenskapliga, juridiska och ekonomiska skäl för att se till att djuren behandlas korrekt och att det används så få djur som möjligt i forskningsstudier, säger Anneli Rydén.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att förbättra djurens välbefinnande i forskning genom att förfina omvårdnaden och anestesivården för växande grisar i enlighet med principen 3R, som handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök. Sammanfattningsvis visade resultaten att omvårdnadsinsatser, anpassning av anestesitekniker och användning av AI-teknik för mätning av aktivitet kan bidra till stressfri hantering och förbättrad djurvälfärd hos växande grisar.

------------------------------------------------

Leg. djursjukskötare Anneli Rydén försvarade sin doktorsavhandling, Nursing and anaesthesia care of growing pigs, den 10 december 2021 vid SLU i Uppsala.

Se: https://internt.slu.se/kalender-originalen/2021/12/disputation---nursing-and-anaesthesia-care-of-growing-pigs/

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/26198/

Mer information

Anneli Rydén, doktorand och universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper; Anestesiologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
anneli.ryden@slu.se, 018-67 18 90

Fakta:

Djursjukskötare – ett legitimationsyrke

År 2009 infördes en ny lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (SFS 2009) med avsikt att kvalitetssäkra djursjukvården. Det framgick av regeringens proposition 2008/09:94 att de som utför behandlingar på djur ”som kan innebära stora risker för djurs eller människors hälsa” från smittskydds- eller djurskyddssynpunkt ska vara ålagda att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Regeringen skrev att i riskfyllda åtgärder inkluderades behandlingar under lokal och allmän bedövning (narkos), varför alla djur i samband med narkos ska hanteras av legitimerad djurhälsopersonal. 

År 2010 mötte Jordbruksverket de ökade kraven på djurhälsopersonal genom att införa en legitimation för yrkeskategorin djursjukskötare, där kravet för legitimation är tre års högskoleutbildning. Legitimationen utgör en yrkesmässig kvalitetsstämpel som säkerställer en hög patientsäkerhet samt ett gott smitt- och djurskydd. Sammantaget ledde de ökade kvalitetskraven till etableringen av ytterligare ett legitimerat yrke (utöver veterinär) i djursjukvården, nämligen djursjukskötare.


Kontaktinformation