SLU-nyhet

Hur mår min jord? – ny app för markvård

Publicerad: 10 februari 2021
En hand håller i en mobiltelefon som visar appen "Hur mår din jord". Foto.

En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Med appen ”Hur mår min jord?” går det att på ett enkelt sätt lära sig mer om markstruktur och få tips hur jordbruksmarken kan förbättras. Appen ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU.

En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och ökar odlingssäkerheten och möjligheterna att bedriva ett lönsamt jordbruk med mindre klimat- och miljöpåverkan. Med den nya appen ”Hur mår min jord?” ska lantbrukare, studenter och rådgivare inspireras att på ett handfast och enkelt sätt lära sig mer om markstruktur.

– Appen ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder, berättar Kerstin Berglund, forskare vid SLU.

Tre deltest för att få koll på jorden

Testerna går att göra var för sig men bäst koll får du på din jord om du gör alla tre för det skifte du valt. 

1.) Allmänna frågor om skiftet ger dig en översiktlig bild av skiftets generella status och om det finns strukturproblem som kan behöva åtgärdas. Detta test kan göras inomhus. 2.) Markstrukturtest i fält och 3.) Infiltrationstest hjälper dig att lära känna dina odlingsjordar bättre genom att undersöka dem ute i fält. Dessa två tester ger en beskrivning av markens strukturtillstånd på platsen. 

Följa upp och åtgärda

Det går att exportera utförda test från appen, och importera tillbaka dem, med uppgifter om position. På så sätt kan du återkomma till samma plats och följa upp tidigare test.

– Du kan även skicka testresultat som pdf med e-post till dig själv eller, till exempel, en rådgivare. I appen finns också tips om åtgärder för att vårda och förbättra markstrukturen. Du kan göra egna checklistor för de åtgärder du tycker passar bäst för dina skiften och exportera åtgärdslistan som pdf, berättar Kerstin.

Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play! Sök på markvård.

Fakta:

Appen bygger på arbete vi tidigare gjort i ett forskningsprojekt vid Institutionen för markvetenskap vid SLU där vi tog fram ett markstrukturindex och ett markstrukturtest i fält som vi nu utvecklat till en användarvänlig app.

Arbetet har genomförts som ett Jordbruksverksprojekt och finansierats inom EU:s landsbygdsprogram. Anna Bjuréus vid Jordbruksverket har varit projektledare och övriga i projektgruppen har varit Kerstin Berglund och Örjan Berglund, SLU och Elisabeth Bölenius, Jordbruksverket.