SLU-nyhet

Det går att både avverka skog och bevara biologisk mångfald

Publicerad: 26 oktober 2022
En tall i vinterskrud

För att uppnå en balans mellan virkesproduktion och biologisk mångfald krävs en variation i skötselstrategier på landskapsnivå och att hänsyn tas till flera olika mål in den skogliga planeringsprocessen. Det visar en studie från SLU utförd på skogar i norra Sverige.

Den boreala skogen i norra Sverige är en arena för många olika mål kopplade till både ekonomiska och ekologiska värden. Skogen utgör en betydande del av den lokala och nationella ekonomin i Sverige. Det effektiva industriella skogsbruket har emellertid i grunden förändrat strukturen och funktionen i större delen av skogslandskapet, och därmed drastiskt minskat element som död ved, stora träd och lövträd, såväl som andelen gammal skog. Detta har haft en negativ inverkan på den biologiska mångfalden och förklarar varför miljömålen för skogarna inte uppnås. 

Resultaten tyder på att skogsbruket har stora möjligheter att sträva efter flera olika mål samtidigt. Studien visar att det är möjligt att både öka avverkningsvolymen och förutsättningar för den biologiska mångfalden i norra Sverige jämfört med nuvarande nivåer. Även om det finns en tydlig avvägning mellan virkesproduktion och indikatorer för biologisk mångfald är det möjligt att rejält öka förutsättningarna för biologisk mångfald samtidigt som nuvarande avverkningsnivåer bibehålls eller till och med ökas. Detta beror till viss del på att skogarna har skötts intensivt under många decennier och att miljöhänsyn med hänsynsarealer, evighetsträd och högstubbar har införts först under de senaste 30 åren. Det tar lång tid för ändrade skogsbruksmetoder att göra betydande förändringar i de boreala skogarnas långa omloppstider. Därför kan även relativt blygsamma mängder naturvård i det brukade landskapet som genomförs effektivt leda till ökande nivåer för indikatorer för biologisk mångfald på lång sikt. 

För att balansera de olika värdena krävs ett mer varierat skogsbruk och att målen konkretiseras och inkluderas i den långsiktiga planeringen av skogsbruket.  

Fakta:

Eggers, J., Lundström, J., Snäll, T. & Öhman, K. 2022. Balancing wood production and biodiversity in intensively managed boreal forest. Scandinavian Journal of Forest Research

I studien simulerades åtta olika skötselstrategier för varje bestånd i ett representativt skogslandskap i norra Sverige. Strategierna skilde sig åt gällande omloppstid, lövinblandning och nivån av detaljhänsyn. Dessutom simulerades en strategi för selektiv avverkning. I optimeringen valdes sedan kombinationer av skötselstrategierna som balanserade flera mål samtidigt: avverkningsvolym och indikatorer för biologisk mångfald. Utgångspunkten var att avverkningsvolymen inte fick minska jämfört med den genomsnittliga avverkningsvolymen under de senaste 20 åren, och att nuvarande naturvårdsåtgärder såsom avsättningar finns kvar. 

Indikatorer för biologisk mångfald och naturvård som användes i studien används också för att följa upp miljömålet Levande Skogar: 

  • Skog undantagen från skogsbruk 
  • Gammal skog (areal skog äldre än 140 år) 
  • Död ved (areal skog med mer än 20 m3 död ved/ha, minimumdiameter för död ved är 20 cm) 
  • Grova träd (areal skog med minst 60 grova träd/ha, diameter barrträd >45 cm, lövträd >35 cm)  
  • Äldre lövrik skog (areal  skog >80 år och andelen lövträd > 25 %) 

Även indikatorer för virkesproduktion användes.  

I studien har Heureka PlanVis använts till att simulera en mängd skötselalternativ för varje skötselstrategi samt att hitta den kombination av skötselalternativ som bäst uppfyller de ställde målen i optimeringen. Studien analyserade dels avvägningen mellan virkesproduktion och varje naturvårdsindikator för sig, och dels togs det fram olika kompromisslösningar med hjälp av optimering med flera mål.