SLU-nyhet

Storymap: rätt åtgärd för näringsläckage på rätt plats

Publicerad: 02 december 2022
Man ståroch pratar framför en presentation. Foto.

För att minska näringsläckage från jordbruk har forskare vid SLU tagit fram ett verktyg som enkelt visar hur åtgärder passar olika platser och lägen. Materialet är samlat på en webbsida, en så kallad Storymap, där du själv kan zooma in på ett område.

För att minska läckage av de näringsämnen som bidrar till övergödning, är det viktigt att verkställa åtgärder. Forskarna har tagit fram modeller och beräkningar som underlättar åtgärdsarbetet så att de blir produktiva. Vilka åtgärder som krävs, och hur effektiva olika åtgärder är, beror till stor del på de lokala förutsättningarna. Faruk Djodjic, Hampus Markensten och Elin Widén Nilsson på institutionen för vatten och miljö, SLU, har inom projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram modellresultat och kartor för att underlätta åtgärdsarbetet. Genom att visualisera modellerna på en karta, en Storymap, blir de enkla att använda. Förhoppningen är att de ska kunna användas av till exempel åtgärdssamordnare, rådgivare, lantbrukare, vattenstrateger och andra som arbetar för bättre vatten på länsstyrelser, kommuner och vattenvårdsförbund.

- Förhoppningen är att det här materialet kan användas i svensk vattenförvaltning och av personer och organisationer som arbetar direkt med åtgärder, säger Faruk Djodjic, som lett projektet på SLU.

Kartorna visar olika visualiseringar av lokala förhållanden. De kan till exempel användas för att: 

  • synliggöra vattenvägar (diken, dränering, avledning),
  • bedöma risker för ytavrinning och erosion,
  • se beräknad transport av kväve och fosfor i landskapet,
  • se beräknade våtmarkers potential för att minska övergödningen, samt
  • identifiera områden som riskerar att drabbas av översvämningar.     

På webbsidan finns kartor och data inom Norrströms huvudavrinningsområde, som omfattar Mälaren, Hjälmaren och ett antal mindre sjöar. Du kan själv zooma in på det område som du är intresserad av på en detaljerad nivå där du kan se enskilda gårdar och fält. Till varje karta/modellering finns en kort beskrivning och förslag på hur materialet kan användas för att diskutera och planera åtgärder – till exempel tillsammans med markägare.

- Materialet ska ses som ett underlag för diskussion kring både vilka åtgärder kan vara lämpliga och var de borde placeras. Förhoppningsvis hittar användare även andra sätt att använda kartorna och modellerna, säger Faruk Djodjic.

Gunilla Lindgren, miljöutredare på Länsstyrelsen i Uppsala län, ser flera användningsområden för kartorna:

- Den information man hittar i kartorna underlättar planeringen av åtgärder i vatten otroligt mycket. Det går att identifiera problemområden och till och med placera dem i landskapet med hjälp av kartorna. Det här är till exempel enkelt att använda för vattenstrateger på kommunen när de ska planera och söka bidrag för sina åtgärder. Men det underlättar också för oss på länsstyrelsen som ska bedöma ansökningarna, säger hon.