SLU-nyhet

Så kombineras hållbart skogsbruk och minskad risk för stormskador

Publicerad: 14 mars 2022
Linnea Larsson vid vattendrag

Det är möjligt att minska en skogs stormkänslighet utan att göra stora avkall på andra hållbarhetsmål såsom gammal skog, avverkningsvolym, rekreation och kolförråd, visar ett examensarbete vid SLU. Är det enda målet att minska stormkänslighet är det framförallt gallringsfritt skogsbruk som ska användas. I arbetet har en av de nya riskindex i senaste versionen av Heureka använts.

Med ett förändrat klimat ökar risken för skogsskador men med en anpassning av skogsskötseln går det att minska skaderisken. Om anpassningen inte ska ske på bekostnad av andra skogsskötselmål måste dock hänsyn tas till andra hållbarhetsaspekter, och hur det kan göras visar jägmästarstudenten Linnea Larsson, i sitt examensarbete “Hur påverkar en anpassad skogsskötsel med hänsyn till risk för stormskador indikatorer för ett hållbart skogsbruk – en analys med Heureka PlanVis i en framtid med ökad risk för stormskador på skog”. Linnea använde Heureka PlanVis för att visa vilka möjliga konflikter som finns mellan en minskning av skogens känslighet för stormskador och andra hållbarhetsmål såsom virkesproduktion, biologisk mångfald, skogens kolförråd och rekreation samt vilka effekter de har på varandra. För att göra detta använde hon sig av ett nyligen implementerat riskindex för stormskador som anger skogens känslighet för stormar. Tidigare forskning har visat att skillnaden i stormkänsligheten beror bland annat på trädens form (både ovan och under jorden), och att nygallrade skogar är extra känsliga. Därför ingår information om trädens höjd, diameter, trädslag och tid sedan senaste gallring i riskindexet. Det tar dock inte hänsyn till kanteffekter, topografi eller stormfrekvens. 

Analyserna i arbetet baserades på data från riksskogstaxeringen och gjordes för två olika kommuner, Växjo och Lycksele. För varje taxyta i de två kommunerna beräknades flera olika alternativ för olika kategorier av skötsel:

  • Dagens skogsbruk
  • Gallringsfritt skogsbruk
  • Högst en gallring
  • Blandskogar med 30 % löv
  • Blandskogar med 70 % löv
  • Blädning
  • Fri utveckling 

Med hjälp av optimeringsverktyget i Heureka PlanVis undersöktes hur olika skötselstrategier kan kombineras för att minska skogens känslighet för stormar och vilka avvägningar som finns gällande andra hållbarhetsmål. Resultaten visar att känsligheten för storm kan minskas till viss grad utan att behöva göra stora inskränkningar på de andra hållbarhetsmålen. Det gäller framför allt virkesproduktion, nettointäkter och tillväxt. Det är emellertid svårare att kombinera låg stormkänslighet med höga nivåer av äldre eller gammal skog, som är viktiga för den biologiska mångfalden. Om målet enbart är att uppnå minskad stormkänslighet är det framför allt gallringsfritt skogsbruk som är gynnsamt. 

Fakta:

Larsson, L. 2022. Hur påverkar en anpassad skogsskötsel med hänsyn till risk för stormskador indikatorer för ett hållbart skogsbruk – en analys med Heureka PlanVis i en framtid med ökad risk för stormskador på skog. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Arbetsrapport 535 

Utöver indexet för stormkänslighet ingick följande indikatorer för olika hållbarhetsmål i studien: Nettointäkter, avverkningsvolym, nettotillväxt, död ved, grova träd, äldre lövrik skog, gammal skog, kolförråd i trädens biomassa, rekreationsindex. 

I optimeringen maximerades först varje hållbarhetsmål för sig. Sedan minimerades indexet för stormkänslighet samtidigt som en viss nivå av de andra hållbarhetsmålen krävdes. 

 

Skogliga Hållbarhetsanalyser

Heurekasystemet

Prenumerera på våra nyheter