SLU-nyhet

Ny kunskap om Sibirisk lärk

Publicerad: 06 april 2022
Sibirisk lärk

I norra Sverige ökar intresset för sibirisk lärk. I ett samarbete med Skogsstyrelsen kartlägger forskare vid SLU/Alnarp lärkens förutsättningar.

– En anledning till att många markägare nu funderar på att föryngra med lärk är problemen med omfattande angrepp av törskate på tall. Då kan lärken vara ett bättre alternativ. I bästa fall klarar den också älgbete bättre,  men vi behöver veta mer för att ge rätt vägledning inför framtiden.

– Det behövs  grundläggande fakta om sibirisk lärk under våra förutsättningar, säger Tobias Gramner som är projektledare för ett arbete med att ta fram mer kunskap.

Det hela blir en del av Skogsstyrelsens rapportserie, med fakta och råd om skogsbruk.En pusselbit i kunskapsunderlaget är att inventera närmre 100 bestånd av lärk i olika åldersklasser i de fyra nordligaste länen.

- Med hjälp av studenter kommer vi att mäta tillväxt och kartlägga skador. De registrerar också olika beståndsstrukturer, med olika grader av blandskog, övrig vegetation och, på vilka marker lärken planterats, berättar docent Emma Holmström.

Dessutom kartläggs förekomsten av marklav och hänglav, vilket har stor betydelse för rennäringen.

Inventeringen görs under sommaren och den vetenskapliga sammanställningen kommer under hösten. Till det fogas en kartläggning om hotande skador på lärk.

Det hela ingår i Skogsstyrelsens arbete med multiskadad ungskog, vilket handlar om hur ungskogarna i norr i alarmerande omfattning drabbas av flera olika angrepp, där älgbete och törskate tillhör de allvarligaste.

­I värsta fall är skadorna så allvarliga att skogsägaren tvingas avverka i förtid och plantera ny skog vilket medför stora förluster.

Det är viktigt att skogsägare lär sig känna igen de vanligaste skadorna och har kunskap om hur de kan agera för att minska dem. I skadade och glesa ungskogar måste skötseln ofta anpassas. Därför lanserar Skogsstyrelsen en digital utbildning som riktar sig till skogsägare i norra Sverige.

─ Många har svårt att känna igen olika skadesvampar och är osäkra på hur skadade bestånd kan skötas. Målet med utbildningen är att ge mer kunskap för att minska skadorna, säger Tobias Gramner.

Bland övrig aktuell forskning om lärken finns en uppdatering av tillväxtmodellerna och en ny omgång jämförande trädslagsförsök.


Kontaktinformation