SLU-nyhet

Hittar nya miljöföroreningar i Mälaren

Publicerad: 29 augusti 2022
Porträtt Oksana Golvoko. Foto.

Mälaren är Sveriges största dricksvattentäkt och därför är det viktigt att övervaka vattenkvaliteten. Vi analyserar vattnet regelbundet för att se vilka kända kemikalier som går att hitta. Men hur är det med alla nya kemikalier?

Kemikalier som används i tillverkningsprocesser och som finns i produkter vi använder dagligen, kommer vi så småningom kunna hitta i vattenmiljön. Nya kemikalier blir ständigt introducerade  på grund av deras önskvärda egenskaper och frågan är vilka av dem vi kan hitta i våra vattenmiljöer?

Vissa av de nya kemikalierna har egenskaper som ”hög persistens” (de bryts inte ned lätt - om alls) och ”hög mobilitet” (de är lättrörliga i miljön). Denna typ av ämnen är viktiga att övervaka eftersom egenskaperna kan göra att de är skadliga för människa och miljö. Detta är beroende av i vilka halter de förekommer i den naturliga miljön och hur mycket organismer utsätts för dem.

Oksana Golvoko, forskare vid institutionen för vatten och miljö, har ingått i en grupp som studerat kemikalier som används inom papper- och plastindustrin och som har just den kombinationen av egenskaper: persistenta och mobila (PMOC, persistenta, mobila organiska miljöföroreningar). Ett 30-tal prover från Mälaren och tänkbara föroreningskällor togs och analyserades. Detta är den första studien av dessa kemikalier i den svenska vattenmiljön.

Varför undersöker ni om det finns nya kemiska föreningar i Mälaren?

- Det är mycket viktigt att kontrollera vattnet i Mälaren för att se om dessa kemiska industrikemikalier finns i ytvattnet, eftersom Mälaren används som dricksvattentäkt, säger Oksana. En annan viktig anledning till att välja Mälaren är att vi redan har gjort många studier om olika kemikalier i den och har mycket data som rör vattenkvaliteten.

Mälaren är dricksvattentäkt för två miljoner människor. Eftersom det bor många människor i området och eftersom vi har teoretiska skäl att misstänka att dessa kemikalier kan förorena våra vatten är det viktigt att studera Mälarens vatten. Det ligger i allas intresse att ha rent vatten. M mer kunskap om vattenkvaliteten kan bidra till att vi klarar våra vattenrelaterade hållbarhetsmål.

- Den främsta anledningen till den här studien var att kontrollera ytvatten i Sverige för att undersöka om vissa ämnen kunde hittas, säger Oksana. Hon fortsätter:

- Vi fokuserade enbart på förekomsten av kemiska ämnen som är kända för att vara långlivade och mobila och som därför kan utgöra en risk för dricksvattensäkerheten.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?

- Vi hittade och kunde bekräfta åtta PMOCs och 24 identifierades preliminärt. Vi hittade också några ämnen som vi behöver kontrollera ytterligare för att utreda deras kemiska struktur. Men många osäkerheter kvarstår. Är till exempel halterna något att oroa sig över?

Förutom kunskapen om vilka kemiska föreningar som förekommer i miljön, visar studien att vi det saknas kunskap om eventuella biologiska effekter av exponering för kemikalierna. Innan vi vet om och hur de är giftiga, vet vi inte om förekomsten av dessa ämnen är oroande eller inte. Först när vi känner till både halter och toxicitet kan vi säga något om risker för människa och miljö och om fynden är relevanta för dricksvatten. Endast teoretiska och så kallade kvalitativa studier räcker inte för att avgöra om förekomsten är farlig för människor. En fördel med en sådan här fältstudie är dock att den speglar den verkliga världen. Det är inte bara en teoretisk studie om vilka kemikalier som potentiellt kan finnas i vår miljö.

- Jag vill understryka att även om vi vet att vissa PMOC är dåliga för vattenmiljön och människors hälsa, är inte alla PMOC giftiga, säger Oksana.

Hon pekar på det långsiktiga engagemang som krävs från många olika aktörer för att vi ska veta om åtgärder behövs och i så fall vilka, när det gäller PMOC. Oksana avslutar med att säga:

- Denna studie är utformad för att göra människor medvetna om vilka kemiska ämnen som förekommer i vår vattenmiljö. Vi måste se till att vi vet hur vi ska förhindra att dessa ämnen släpps ut i miljön. För närvarande har vi bara information om vilka som förekommer. Det måste testa giftighet och övervaka vidare för att kunna avgöra om åtgärder behövs. Vi behöver rent vatten och det är många aktörers ansvar att vidta åtgärder om det visar sig att det behövs.