SLU-nyhet

Metod att bedöma skogars naturvärden utvärderad i ny studie

Publicerad: 16 oktober 2023
Lying dead tree among blueberries. Photo.

SLU-forskare har i en studie undersökt olika metoder som kan användas för att identifiera skogar med höga naturvärden. Studien genomfördes i norra respektive södra Sverige. Resultaten visar att det som bäst indikerar en skogs naturvärden är mätningar av variationsrikedom och volymen döda träd.

Skogars biologiska mångfald är en förutsättning för livskraftiga ekosystem, men att inventera alla arter i en skog tar lång tid och kräver stor kunskap. Därför bedöms naturvärden ofta med hjälp av indikatorer i olika typer av metoder. Men hur väl fungerar de olika metoderna? Det har SLU-forskare undersökt i en studie.

Studien genomfördes i närmare 80 barrskogar i norra och södra Sverige. Där undersökte forskarna en inventeringsmetod som flera skogsbolag och markägarorganisationer använder. Metoden bedömer en skogs naturvärden utifrån variationsrikedom av livsmiljöer (habitat) och används vid till exempel naturvårdsinventeringar. Den kallas för ”skogsbiologernas metod” och är viktig att utvärdera vetenskapligt, för att säkerställa tillförlitliga sätt att identifiera skogar med höga naturvärden.

– Metoden fungerar bra för att identifiera skogar med hög mångfald och för att bedöma naturvärden. Ska metoden användas för att prioritera mellan olika skogar fungerar den bra inom en region, men det är svårare att göra jämförelser mellan regioner, till exempel norra och södra Sverige, säger Anne-Maarit Hekkala, forskare vid SLU som har lett studien.

Död ved indikerar naturvårdsarter

Forskarna jämförde också skogsbiologernas metod med att mäta så kallade strukturvariabler i skogen, till exempel mängden döda träd, gamla träd eller andel lövträd. I samtliga områden genomfördes även inventeringar av naturvårdsarter, som fungerade som en kontroll av områdets biologiska mångfald. Svampar, lavar, mossor och växter av naturvårdsvärde inventerades.

– Volymen döda träd är den strukturvariabel som allra bäst förklarar både förekomst och mängd av naturvårdsarter, säger Jörgen Sjögren, forskare vid SLU som också deltagit i studien.

Sammanfattningsvis drar forskarna slutsatserna att volym döda träd och skogsbiologernas metod fungerar bra för att identifiera skogar med höga naturvärden.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av enkla, tillförlitliga och inte för kostsamma metoder för att identifiera skogar med höga naturvärden. Kunskap om sådana skogar behövs för att veta vilka skogar som ska skyddas och vilka som kan brukas. Med den kunskapen är det möjligt att undvika att skogar med höga naturvärden går förlorade, säger Anne-Maarit Hekkala.

Läs den vetenskapliga artikeln

Anne-Maarit Hekkala, Mari Jönsson, Simon Kärvemo, Joachim Strengbom, Jörgen Sjögren. Habitat heterogeneity is a good predictor of boreal forest biodiversity. Ecological Indicators. April 2023. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110069

Fakta:

Döda träd

I en naturskog kan mängden döda träd variera mycket och nå nivåer över 100 kubikmeter per hektar. Enligt statistik från SLU Riksskogstaxeringen (2020), ligger den genomsnittliga mängden död ved i skogsmarken i Sverige på under 10 kubikmeter per hektar. Tidigare vetenskapliga studier har visat att nordliga barrskogar bör ha minst 20-30 kubikmeter döda träd per hektar för att många arter som är beroende av döda träd ska kunna leva där. Studien av Hekkala et al har visat att förekomsten av rödlistade arter ökade markant när skogar hade 20 kubikmeter per hektar (norra Sverige) eller 22,3 kubikmeter per hektar (södra Sverige) döda träd.