SLU-nyhet

Drygt 65 miljoner kronor till forskning vid SLU från Vetenskapsrådet

Publicerad: 07 november 2023

17 olika forsknings- och etableringsprojekt vid SLU beviljades över 65 miljoner kronor när Vetenskapsrådet publicerade sina beslut om 2023 års öppna utlysning. Samtliga forskare som beviljats medel detta år är verksamma inom natur- och teknikvetenskap

– SLU är allt mer framgångsrika inom de naturvetenskapliga områdena och vi har fler projekt som beviljas här än någonsin tidigare, säger forskningssamordnare Caroline Grabbe vid Grants Office.

Den totala utdelningen från Vetenskapsrådet till SLU minskar jämfört med 2022. SLU:s totala medel från Vetenskapsrådet landar på 65 miljoner kronor i årets beslutsomgång. Förra året summerades siffran till över 100 miljoner kronor. Minskningen härrör från regeringsbeslutet som fattades under sommaren om att dra in Vetenskapsrådets budgetmedel till utvecklingsforskning med omedelbar verkan.

- Eftersom ett helt forskningsområde slopats under den här ansökningsperioden är det vanskligt att egentligen göra några jämförelser mellan åren. Vi kan konstatera att utvecklingsforskningen är ett viktigt område för SLU och slopandet av detta i Vetenskapsrådets budget förklarar vår minskning i det totala utfallet, fortsätter Caroline Grabbe.

Inom övriga bidragsområden, har SLU som helhet dock nått större framgång i Vetenskapsrådets öppna utlysning.

- I årets utlysning beviljades vi 17 bidrag inom naturvetenskap och teknik. Det är fem fler bidrag jämfört med 2022. Finansieringsmässigt innebar detta att vi ökade beloppet med drygt 20 miljoner kronor mer jämfört 2022 inom det här forskningsområdet vilket är väldigt positivt, avslutar Caroline Grabbe.

Dessa forskare har beviljats medel 2024 – 2027:

 
Projektbidrag

Riccardo Bommarco
Effekter av subsidie, växtmångfald och succession. Effektivitet inom resursanvändning och lagring i primärproduktion, 3 800 000 kr.

Nicolas Chazot
Viruskartläggning av insekter över hela Europa – förstå och förutse framtida hot, 3 800 000 kr.

Karina Engelbrecht Clemmensen
Etablering av träd i rishedsvegetation. Betydelsen av mykorrhizanätverk och interaktioner mellan olika svampgrupper 3 800 000 kr.

Maria Rosario Garcia Gil
Att växa eller att försvara? Dechiffrera försvars - och tillväxtstrategier för tall och gran under lokala ljusförhållanden i Sverige, 3 440 000 kr.

Laura Grenville-Briggs Didymus
Växthälsa i relation till mikrobiell påverkan, 3 800 000 kr.

Sara Hallin
Klargörande av nitratammonifierande bakteriers roll för kväveretention och förlust, och lustgasutsläpp i terrestra ekosystem, 3 920 000 kr.

Daniel Hofius
Nukleär autofagi i växters hälsa och sjukdom, 4 000 000 kr.

Pär Ingvarsson
Den genetiska arkitekturen för lokal anpassning över olika ploidinivåer, 3 690 000 kr.

Mari Jönsson
Saprotrofa metasamhällens roll i nedbrytningen av ved och för koldioxidflödet i ett storskaligt fältexperiment, 3 800 000 kr.

Derek Lundberg
Plasmidernas roll för att anpassa bakterier av släktet Sphingomonas till liv på växter, 4 000 000 kr.

Maliheh Mehrshad
Flera olika virus i samma värd: vad kännetecknar intracellulära virus-virus interaktioner i sötvattensplankton och hur vanligt är detta på ekosystemnivå? 3 560 000 kr.

Totte Niittylä
Molekylär kontroll av kolbindning i trä, 4 000 000 kr.

Stefanie Rosa
Undersökning av vilken roll kromatinets rörelse har för reparation av DNA-skador, 3 640 000 kr.

Thomas Roslin
The temperature-dependence of ecological interaction networks, 3 800 000 kr.

 
Etableringsbidrag

Aneesh Bose
Komplexa djursamhällens struktur: samspelet mellan begränsningar, filopatri, bestraffning och släktskap, 4 000 000 kr.

Grace Pold
Böjer den sig innan den går sönder? Att bestämma rollerna för metabolisk flexibilitet och artsortering i samhällets svar på en föränderlig miljö med denitrifikation som modellprocess, 3 640 000 kr.

Lihua Zhao
Att utreda mekanismen bakom misslyckandet av könscellsdeterminering vid temperaturinducerad hos växter, 4 000 000 kr.


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90