SLU-nyhet

Möt vår ordförande och vice ordförande i SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

Publicerad: 08 februari 2023
Två personer står och lutar sig mot ett trappräcke.

I slutet av förra året tog David Parsons och Boel Sandström över stafettpinnen för ordförandeskapet inom SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. De vill fortsätta i tangentens riktning och se ännu mer ”verkstad” inom kommittén.

Boel Sandström är försöksledare och ansvarig för verksamheten vid Röbäcksdalens fältforskningsstation på SLU i Umeå. David Parsons är professor vid institutionen för växtproduktionsekologi på SLU och forskar om vallgrödor. Tillsammans leder de nu arbetet med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder som går ut på att involvera lantbrukare, rådgivare och andra intressenter i fältforskningen.

– Vi kompletterar varandra på olika sätt. David har sin forskningsbakgrund och jag har en mer praktisk bakgrund. David har engelska som modersmål och jag svenska, säger Boel Sandström, vice ordförande i kommittén.

De är båda agronomer. Boel är mark-växtagronom och har vuxit upp på en gård med vallproduktion. Hon arbetar med den svenska sortprovningen av vallgrödor och har tidigare varit odlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet.

David Parsons kom till Sverige för sex år sedan, från Australien. Han är speciellt intresserad av just baljväxterna i vallodlingen och av fjärranalysteknik. David har även han en hel del praktisk erfarenhet i bagaget.

– Jag har inte vuxit upp på lantbruk, men har haft ett litet fritidsjordbruk med några får. Förutom forskningen har jag jobbat på en myndighet och inom den privata industrin som agronom på ett jordbruksföretag i Australien, berättar han.

Hur vill ni jobba med ämneskommittén för vall och grovfoder?

David: Vi vill fortsätta att utveckla ämneskommitténs funktion som ett nätverk för samarbeten mellan människor som är intresserade av vallodling. Vi vill få återkoppling från lantbrukare, forskare och andra angående forskningen som vi redan gör. Samtidigt ser vi möjligheter att få in idéer för ny forskning och nya lösningar på problem. Jag ser fram emot att det vi diskuterar i ämneskommittén blir verklighet inom forskningen och att forskningen i sin tur ger resultat som förbättrar lantbrukarnas vallodling.

Boel: Vi vill fånga upp vad rådgivare och lantbrukare har för frågor och koppla det till vilka försöksserier, nya undersökningar och samarbeten som behövs inom det här området. Vi vill se omsättning av idéer och tankar i nya försöksupplägg utifrån de frågeställningar som finns. I stort sett fortsätter vi med arbetet som kommitténs tidigare ordförande Anne-Maj Gustavsson och sekreteraren Ola Hallin har påbörjat. Ola fortsätter dessutom att jobba med oss i kommittén.

Vilka vallfrågor står er varmast om hjärtat?

Boel: Som mark-växtagronom är jag intresserad av själva odlingen och odlingstekniken. Till exempel hur man väljer grödor och sorter, hur man får en bra etablering och vad som passar bäst för individuella lantbrukare. Jag tycker också att det är spännande med nischgrödor, det vill säga lite ovanligare växtarter som kan vara ett komplement i odlingen och som i vissa fall kanske utgör en framtidslösning.

David: Jag är speciellt intresserad av baljväxter i vallodlingen och skulle vilja se en större och mer beständig variation av baljväxter i vallproduktionssystemen. Baljväxter var min huvudsakliga inriktning tidigt i forskarkarriären och nu har jag kommit tillbaka till det i mitt arbete som professor.

Vallodling i nordligt klimat

David och Boel jobbar båda på SLU i Umeå och man skulle kunna tänka sig att det blir mycket fokus på just vallodling i norra Sverige.

– Vi är väl medvetna om att ämneskommittén handlar om fältförsök med vall i hela Sverige, säger David.

Boel håller med. Hela Sverige har ju faktiskt nordligt klimat ur ett globalt perspektiv.

– David har forskningsförsök över hela landet och jag jobbar med sortprovning i hela Sverige, säger hon.


Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, växtodling inriktning grovfodergrödor, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 87 14