SLU-nyhet

Ny kartläggning av svensk landsbygds- och regionalforskning

Publicerad: 15 februari 2023
Dimstråk över landsbygd, i bakgrunden en stad. Foto.

Sedan 2019 har SLU haft i uppdrag av regeringen att arbeta för ökad och förbättrad samverkan och samordning mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Som ett led i detta arbete genomfördes under hösten 2022 en kartläggning av landsbygds- och regionalforskare och deras forskning.

– Resultaten visar på den bredd som finns i fältet men även att det finns fortsatt behov av att på olika sätt stärka landsbygds- och regionalforskning i Sverige, säger Patrik Cras, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling och författare till rapporten.

Det är andra gången som berörda forskare får svara på en enkät med frågor om sitt arbete och vilka insatser som SLU bör prioritera inom ramen för regeringsuppdraget. Enkäten besvarades av 132 forskare från 24 olika lärosäten eller forskningsorganisationer runt om i Sverige och visar att forskare som intresserar sig för landsbygder och regional utveckling är verksamma inom en mängd olika discipliner, men att kulturgeografi härbärgerar flest forskare. De fem teman som samlar flest forskare är politik, arbetsmarknad/kompetensförsörjning, demografi/flyttmönster, klimatomställning och entreprenörskap.

Knappt hälften av de svarande forskarna anser att finansiering och resurser är den största utmaningen i deras arbete, och då i synnerhet långsiktig finansiering. Ungefär en tiondel lyfter svårigheter att få till medverkan av informanter och deltagare i forskningen, och ytterligare en tiondel menar att den urbana normen inom akademin är ett problem. Många önskar fler forum för de som är intresserade av landsbygds- och regionalforskning samt forskningsfinansiering, något Uppdrag landsbygd hoppas kunna fortsätta att bidra till.

Läs rapporten

Forskare med fokus på landsbygder och regional utveckling 2022

Om Uppdrag landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Läs mer om Uppdrag landsbygd här