SLU-nyhet

Skydd av produktiv skog viktigt för biologisk mångfald

Publicerad: 06 mars 2023
Myr med träd.

Trädklädda myrar och hällmarker utgör en stor del av den skog som inte utsätts för kalhyggesbruk i Sverige i dag. Forskning visar att sådana skogliga impediment inte kan ersätta skydd av produktiv skog. Det beror på att den produktiva skogen kan hysa fler och andra arter. SLU sammanfattar den senaste kunskapen i Fakta skog.

Produktiv skog kännetecknas av att det finns potential att producera en viss mängd virke per år. De trädbevuxna områden där potentialen är mindre kallas för skogliga impediment och ska lämnas orörda. Det handlar framförallt om myrar och hällmarker.

Eftersom de skogliga impedimenten utgör så stor del av den obrukade arealen i Sverige är det viktigt att veta vilket värde de har för biologisk mångfald.

Nytt Fakta Skog

Forskare på SLU sammanfattar nu resultaten från flera studier i ett faktablad. De har jämfört mängden död ved och artrikedomen av vedlevande lavar och skalbaggar i tallskog på myrar och hällmarker med skyddad (frivilliga avsättningar) och brukad produktiv tallskog.

  • Naturvärdet skiljde sig mellan olika typer av impediment: hällmarker var mer värdefulla än myrar för både lavar och skalbaggar.
  • Hällmarkerna hade olika värde för de två artgrupperna: artrikedomen av lavar var högre på hällmark än i produktiv skog, medan skalbaggarnas artrikedom var högre i de frivilliga avsättningarna i produktiv skog.
  • En del arter hittades enbart i produktiva skogar, till exempel flera rödlistade skalbaggar.

Både mängden och mångfalden av död ved var högre i frivilliga avsättningar än på impediment, vilket sannolikt förklarar den högre artrikedomen av skalbaggar. En högre mängd och mångfald av resurser ger förutsättningar för fler individer och arter att överleva.

Död ved

För lavar var kvaliteten av död ved viktigare än mängden: på hällmarker finns gammal, solexponerad död ved som många lavar föredrar. Detta kan förklara den höga artrikedomen av lavar på hällmark. Vissa lavarter kan även gynnas av en lång skoglig kontinuitet, det vill säga att det har funnits skog länge på platsen. På impediment har den mänskliga påverkan ofta varit mindre än i produktiv skog, och kontinuiteten är därför troligtvis längre.

Men även om impedimenten har ett värde för naturvården –inte minst för lavar på hällmarker - kan de inte ersätta skydd av produktiv skog.

- Skyddad natur tenderar att vara belägen på mindre produktiva marker än brukade områden. Därför är det troligt att den skyddade naturen inte är representativ, och att arter knutna till högproduktiva miljöer inte skyddas i den omfattning som de borde, säger Aino Hämäläinen.

Fakta skog

Fakta skog De skogliga impedimentens naturvärde, Aino Hämäläinen, Joachim Strengbom, Thomas Ranius

Serien Fakta skog

Webbinarier: Naturvård i skog

Är du intresserad av vår forskning om Naturvård i skog? Var med på våra webbinarier.

Fakta:

Enligt skogsvårdslagen råder olika regler för brukande av produktiv skogsmark, som kännetecknas av att det finns potential att producera minst 1 skogskubikmeter virke per hektar och år, och för skogliga impediment, dvs. skogar där potentialen är lägre. Skogliga impediment ska lämnas orörda och utgör därför en stor andel av skogsarealen i Sverige som inte utsätts för kalhyggesbruk.