SLU-nyhet

SLU satsar på miljösmart odling av matfisk med stöd av Familjen Kamprads stiftelse

Publicerad: 21 juni 2023
Professor Anders Kiessling

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har beviljats ett anslag på 23 miljoner kronor över fem år från Familjen Kamprads stiftelse för utveckling av uthållig livsmedelsproduktion i form av fiskodling i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland.

Pengarna ska användas till att undersöka hur röding och öring kan odlas på ett uthålligt vis i kraftverksdammar, utifrån biologiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Programmet sträcker sig över fem år och är ett samarbete mellan SLU och producentorganisationen Matfiskodlarna.

- Kraftverksdammar har en komplex ekologisk dynamik och lider idag av negativa miljökonsekvenser som exempelvis näringsbrist. Genom att använda kassodlingstekniker kan fiskodlingen bli en viktig och naturlig källa till näringsämnen för det omgivande ekosystemet, säger Anders Kiessling, professor vid institutionen för husdjurens utfordring och vård vid SLU.

Forskarna kommer att undersöka hur fiskens gödsel omsätts i dammen och påverkar vattnet. Med hjälp av vatten- och sedimentprover kommer man att med genteknik analysera mikrofloran i dammen för att förstå hur näringen från fisken tas upp i födokedjan. Tekniken ger också möjlighet att för första gången följa specifika sjukdomsframkallande bakterier. Idag saknas kunskap om dessa bakteriers spridning i naturen och forskningsprogrammet kommer bland annat att studera om det verkligen föreligger någon smittrisk mellan den vilda och den odlade fisken.

I livscykelanalyser kommer forskarna att studera miljöeffekter av olika sorters fiskfoder och här kommer man att jämföra användning av foder från Östersjön eller lokala kretslopp, med importerat foder av soja och fiskmjöl.

- Satsningen ger stora möjligheter att ta fram en hållbar affärsmodell för entreprenörer inom området. Konsumenter blir allt mer medvetna och efterfrågar produkter som är producerade på ett miljövänligt sätt, är nyttiga och dessutom smakar gott. Genom att erbjuda miljövänligt odlad fisk kan producenterna möta denna efterfrågan, säger Anders Kiessling.

Den information och data som genereras kommer att användas i samhälls- och miljösystemanalyser och programmet kommer att bygga upp en gemensam kunskapsbas om fiskodling för akademi, företag och myndigheter.