Ekenäs

Senast ändrad: 08 februari 2013

I Ekenäs anlades en ny åkerren 1990 och delförsöket består här av 16 stycken rutor, 3 m x 10 m vardera (figur 1). Fyra behandlingar med fyra slumpvist placerade upprepningar utfördes.

Behandlingar Ekenäs:

1. Plantering av slån (Prunus spinoza), rönn (Sorbus aucuparia) och stenros (Rosa canina) och sådd av ängsblomblandning mellan buskarna. Arterna i ängsblomblandningen framgår av tabell 3. Behandlingen benämns i fortsättningen “Busk/ängsbl”.

2. Sådd av ängsblomblandning. Arterna i ängsblomblandningen framgår av tabell 3. Behandligen benämns i fortsättningen “Ängsblom”.

3. Sådd av röd- och vitklöver samt vallgräsblandning. Fröblandningen bestod av 25 g vitklöver, 19 g ängsgröe, 25 g timotej,  50 g ängssvingel och 6 g rödklöver per ruta. I fortsättningen benämns behandligen “Klöver/vallgr”.

4. Fri igenväxning. I fortsättningen benämns behandlingen “Fri igenväxn”.

Årlig slåtter med bortförsel av grönmassan på sensommaren i alla försöksled (i “Busk/ängsbl” endast mellan buskarna, där så är möjligt).


Kontaktinformation