Är det möjligt att definiera giftiga substanser utan djurförsök?

Senast ändrad: 05 februari 2024

Ett projekt vid SLU kommer starta med målet att ta fram en ny metod där toxiska kemikaliers effekter på den tidiga embryoutvecklingen kan bedömas utan försöksdjur. Det kan vara möjligt att förutsäga effekter som märks senare i livet redan hos det tidiga embryot genom att titta på hur gener uttrycks när det utsätts för toxiska kemikalier.

Idag minskar försöksdjursanvändningen inom de flesta  forsknings-områden men tyvärr stämmer det inte för forskningen runt utvecklingstoxicitet. Nya läkemedel och kemikalier måste genomgå djupgående tester som involverar djurförsök för att vi ska kunna bedöma om de är säkra.

Vi kommer att undersöka en laboratoriemodell som kan minska behovet av försöksdjur. Genom att ta kunskaper från den välkända zebrafisken och jämföra med de väldigt tidiga embryonas uttryck av gener (embryon från zebrafisk, samt däggdjursembryon från nötkreatur och gris) kan det gå att förutsäga vilka effekterna skulle bli om embryot hade fått utvecklas vidare mot vuxen ålder. Vi får äggceller från nöt- och grisäggstockar från slakteri (i normalfall destrueras könsorgan från slakterier eftersom ingen vill äta dem).

Vi försöker identifiera markörer i genuttrycken som beter sig lika mellan de olika djurslagen och som samtidigt stämmer överens med de effekter vi vet skulle ha uppkommit hos zebrafisken om den fått växa vidare. Genom att vi får fram ökad kunskap om mycket tidiga markörer som kan förutse toxiska effekter senare i livet kommer det finnas mindre anledning att hålla zebrafiskarna till vuxen ålder.

En viktig del av vårt projekt är utvärderingen av våra data så att det
går att använda för myndigheter och lagstiftare. Det slutliga målet som ligger längre fram i tiden än vad denna studie gör är att helt eller delvis ersätta behovet av försöksdjur för toxikologiska försök.