Cancer hos hund och människa – finns gemensamma riskfaktorer?

Senast ändrad: 02 maj 2024
Hund

Cancer är vanligt förekommande hos hundar och påverkar djurvälfärden negativt genom att orsaka smärta och nedsatt livskvalitet. Dessutom är cancer en av de vanligaste orsakerna till att hundar avlivas. I det här projektet vill vi öka kunskapen om riskfaktorer för cancerutveckling hos hund, med fokus på hundras, kön och ålder, genom att använda försäkringsdata från Agria Djurförsäkring. Vi kommer också kartlägga orsaker till avlivning hos hundar som drabbats av cancer och utvärdera överlevnadstid efter diagnos.

Hundar och människor lever nära varandra och exponeras i stor utsträckning för samma typer av miljöföroreningar, där vissa påvisats vara kopplade till cancerutveckling. Dessutom finns det ett flertal tumörsjukdomar som drabbar både hund och människa, exempelvis lymfom. I vårt projekt kommer vi därför även studera om cancerförekomst hos hund och människa samvarierar geografiskt och om så är fallet, om cancerfallen kan kopplas till exponering för miljöföroreningar.

Målet är att projektet ska bidra med viktig information om faktorer som ökar risken för cancer hos hund och människa, för att på sikt förhoppningsvis kunna minska antalet cancerfall och öka livskvaliteten för både hund och människa.

Fakta:

Projekttid och finansiär

2023-03-01 – 2026-03-01

Projektet finansieras av Agria och SKK Forskningsfond

 

Projektgrupp

Karolina Engdahl, forskare vid enheten för epidemiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Ulf Emanuelson, forskare vid enheten för epidemiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Åke Hedhammar, professor emeritus, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Henrik Rönnberg, professor vid enheten för farmakologi och toxikologi, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Sara Saellström, universitetsadjunkt vid enheten för smådjursmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Fang Fang, professor vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet


Kontaktinformation

Karolina Engdahl
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671892
E-post: karolina.engdahl@slu.se