Campylobacter spp. hos nötkreatur - förekomst och antibiotikaresistens

Senast ändrad: 01 juni 2017

Campylobacter är den vanligaste rapporterade orsaken till mag-tarm sjukdom hos människa i Sverige. Även om kyckling och kycklingprodukter utgör den största smittkällan tyder ny forskning på att Campylobacter från nötkreatur orsakar upp till 30 % av humanfallen i Sverige. Dock är mycket okänt kring epidemiologin och förekomsten av Campylobacterinfektion hos nötkreatur. Att få ökad kunskap kring detta är av stor betydelse för att på sikt minska risken för livsmedelsburen Campylobacterinfektion till människa.

Campylobacter är den vanligaste rapporterade bakteriella orsaken till diarré hos människa i västvärlden. I Sverige är de flesta rapporterade fall av campylobacterios är sporadiska men utbrott förekommer årligen. Smittkällor till dessa utbrott har kopplats till bland annat gårdsbesök, småskalig kycklingproduktion, opastöriserad mjölk, boende på gård samt till kontaminerat vatten.

Kyckling och kycklingprodukter är den viktigaste smittkällan för campylobacterios, följt av nötkreatur. Till exempel så visar rapporter från England och Nederländerna att 18-39% av rapporterade campylobacterios härrör från nötkreatur.

Det finns flera kunskapsluckor kring nöt som smittkälla eftersom nötkött, till skillnad från kycklingkött, sällan är kontaminerat av Campylobacter. Det finns även lite information kring förekomst och utbredning av Campylobacter hos nötkreatur i Sverige. I andra länder i EU rapporteras upp till 70% av nötkreatur vara bärare av Campylobacter .

Projektet syftar att få bättre epidemiologiska och bakteriologiska kunskaper av Campylobacter spp. hos nötkreatur. Mer specifika syften är att fastställa: 1. vilka subspecies av Campylobacter som förekommer i nötpopulationen, 2. om förekomsten av Campylobacter skiljer sig åt mellan yngre och äldre kalvar och om det finns regionala variationer i förekomst av Campylobacter, och 3. i vilken utsträckning Campylobacter hos nötkreatur är resistenta mot antibiotika. Därmed kan vi få en uppfattning om i vilken utsträckning nöt kan utgöra smittkälla för människor via livsmedel eller vid annan kontakt med nötkreatur.

Finansiering: Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond, 2016- 2018

Ansvarig: Sofia Boqvist

Medverkande: Lena-Mari Tamminen, Ingrid Hansson, Lise-Lotte Fernström