En interdisciplinär studie av fästingburna sjukdomar hos nötkreatur i Uganda

Senast ändrad: 12 oktober 2017

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att förbättra hälsan hos nötkreatur i Uganda genom att undersöka den mikrobiella sammansättningen (mikrobiotan) hos fästingar och hur denna påverkar smittöverföring och sjukdomsutveckling.

Boskapshållning är en viktig försörjningsstrategi för fattiga människor på landsbygden i många afrikanska länder. Att äga boskap innebär en ekonomisk trygghet och en säkerhet mot att falla i djupare fattigdom om t ex skörden slår fel. Fästingar och fästingburna sjukdomar är dock ett stort hot mot både nötkreatur och människors hälsa.

Vår hypotes är att mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter samverkar i större utsträckning än vad vi hittills trott och att en kombination av en viss sorts mikrober t.ex. skulle kunna orsaka en mer allvarlig sjukdom. För att testa denna hypotes kartläggs vilka sjukdomsorsakande mikrober som finns bland fästingar samt vilka av dem som sprids till nötkreatur. Fästingarnas mikrobiota kommer att analyseras med hjälp av bl.a. storskalig sekvensering (metagenomik). Det innebär att vi kommer att kunna ta reda på den totala sammansättningen av olika mikroorganismer i provet. Till vår hjälp för att analysera de enorma mängderna med information kommer vi att använda oss av datorprogram och databaser som skapas just för detta syfte.

Resultat kommer att ge oss insyn i vilka sjukdomsframkallande mikroorganismer som finns bland inhemska nötkreatur i Uganda och fästingar i dess närhet. Dessa resultat kan användas för att utveckla diagnostiska test. Genom snabb och korrekt diagnostisk kan rätt behandling snabbt påbörjas, och därmed minska smittspridning. Förbättrad hälsa hos boskap kan exempelvis även ge ökad produktion.

Ett delmål med studien är att bidra med kunskap om hur boskapsägare förstår sambanden mellan fästingar, kor och sjukdomar. Genom att intervjua boskapsägare kommer vi att få en ökad förståelse för deras uppfattning om fästingar och sjukdomar orsakade av fästingar, samt vilka utmaningar som boskapsskötarna möter i djurhållningen. Den kunskap som genereras i detta projekt kan bidra till mer lämpligt utformade insatser för fästing- och sjukdomsbehandling, som tar hänsyn till, och arbetar med snarare än emot boskapsägarnas kunskaper och metoder.

Det här är ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2016-05705) och
det beräknas pågå mellan 2017-2020.

Projektledare: Dr. Maja Malmberg

Samarbetspartner i Uganda: Associate Professor Lawrence Mugisha


Kontaktinformation

Maja Malmberg, forskare och vicedekan med ansvar för Jämställdhet och Lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
maja.malmberg@slu.se, 018-67 27 77