Kreolboskap i Bolivia - Fenotypisk och genetisk karaktärisering samt bevarande- och avelsprogram

Senast ändrad: 01 februari 2018

Antal kor av kreoltyp har minskat i Bolivia och de återfinns nu enbart på avlägsna platser, framför allt i högländerna samt i södra Cochabamba och Tarija. Dessa populationer hotas nu av genetisk utarmning och okontrollerad inkorsning och löper stor risk för utrotning. Projektets huvudsyfte är att karaktärisera den bolivianska kreolboskapen, både genetiskt och fenotypiskt, med avsikten att också kunna föreslå ett bevarande- och avelsprogram.

Ursprunglig kreolboskap kännetecknas av god motståndskraft mot parasiter och långvarig torka samt god förmåga att överleva på foder av låg näringshalt. Denna anpassning till en krävande miljö tyder på att denna ras har utsatts för naturlig selektion under fem sekler. Dock saknas fortfarande information om den genetiska variationen och eventuell risk för utrotning för många kreolraser på den amerikanska kontinenten. I detta projekt kommer vi att använda såväl markörer för enskilda DNA-nukleotider, s k SNP, som mikrosatellitmarkörer för att skatta genetisk variation och inavel. Den genetiska karaktäriseringen kommer hjälpa till med att identifiera viktiga produktions- och fruktsamhetsegenskaper och ligga till grund för att utveckla avelsplaner som tar hänsyn både till rasens bevarande och genetisk variation men också till dess hållbara nyttjande. På det sättet kan det också bidra till förbättrad livsmedelssäkerhet i Bolivia.

Projektets mer specifika mål är att:

  • Fenotypiskt karaktärisera kreolpopulationen genom att samla in information om exteriör, färg, produktion och reproduktion
  • Genetiskt karaktärisera populationen med hjälp av olika genetiska markörer (mikrosatelliter och SNP)
  • Bestämma det genetiska avståndet mellan den bolivianska populationen och andra kopopulationer, vilket också kan användas för att genetiskt identifiera djur från denna population.
  • Föreslå avelsprogram och avelsmål anpassade till de lokala produktionssystemen
  • Utveckla bevarande- och avelsstrategier för att möjliggöra en uppförökning av kreolkopopulationen.