Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur

Senast ändrad: 04 januari 2023

Cryptosporidum parvum är en länge känd orsak till diarré hos unga kalvar och kan också infektera människa.

Kryptosporidier är intracellulära parasiter som bland annat infekterar nötkreatur och människa. Cryptosporidum parvum är en länge känd orsak till diarré hos unga kalvar och kan också infektera människa. Nyligen har man med hjälp av molekylärbiologiska metoder visat att det man tidigare trott vara C. parvum hos nötkreatur är tre olika arter; C. parvum, C. bovis och C. ryanae. Avsikten med detta doktorandprojekt är att bygga upp kunskapsbasen om kryptosporidieinfektioner hos nötkreatur och deras bestydelse för djurs och människors hälsa. Vi ska klarlägga hur förekomst och mängd av olika kryptosporidiearter och subtyper varierar över tid i en mjölkbesättning och hur patogen arten C. bovis är för nyfödda kalvar. Dessutom kommer vi att undersöka vilka subtyper av C. parvum som förekommer hos svenska nötkreatur. Studien resulterar i en bättre förståelse för hur smittryck och artfördelning varierar i en besättning, vilken betydelse de olika arterna har för kalvhälsan och i vilken utsträckning kalvar är en smittoreservoar för människor. Resultaten ska användas för att förbättra rådgivningen till djurägare om hur de kan förebygga kryptosporidios hos kalvarna och minska smittspridningen i besättningen. De visar också om det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning från kalvar till människor.

Finansiär: FORMAS
Medsökande: Ulf Emanuelson Charlotte Silverlås, SLU och SVA Karin Troell, SVA
Samarbetspartner: SVA

Fakta:

Projektet klart 


Kontaktinformation