Kan vi bekämpa EHEC vid sjukdomens källa?

Senast ändrad: 05 februari 2024

Verotoxinproducerande Escherichia coli O157:H7 (VTEC O157) är en bakterie som utsöndras i infekterade nötkreaturs träck utan att de själva insjuknar. Vid spridning till människor kan konsekvenserna dock bli allvarliga.

Symptomen vid infektion varierar från lindrig magsjuka till blodig diarré och i 10–15 % av fallen, särskilt vid infektion av små barn, utvecklas hemolytiskt uremiskt syndrom.

En komplikation som kan orsaka kroniska njurskador och i värsta fall ha dödlig utgång. Människor kan smittas på flera sätt. Ofta genom kontaminerade, otillräckligt upphettade kött och mejeriprodukter, direktkontakt med utsöndrande djur eller miljö där utsöndrande djur har vistats. Även grönsaker som bevattnats med kontaminerat vatten kan sprida smittan. Många smittvägar i kombination med bakteriens goda överlevnadförmåga i gödsel och miljö och att endast ett fåtal krävs för att orsaka infektion gör bakterien orsakar utbrott över hela världen och anses vara ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Hur länge och i vilka nivåer VTEC O157 förekommer på infekterade gårdar varierar kraftigt men man misstänker att hög förekomst är kopplat till enskilda individer som koloniseras av bakterien och utsöndrar stora mängder av bakterien jämfört med icke koloniserade djur. Att reducera eller eliminera dessa "superutsöndrare" och därigenom förebygga spridningen till människor har därför föreslagits vara nyckeln till att bekämpa bakterien.

Kolonisering och utsöndring är dock komplext och påverkas av både yttre miljöfaktorer som individuella faktorer hos det smittade djuret. Till exempel stress, saminfektion med andra patogener samt sammansättning av mikroflora har föreslagits vara faktorer som ökar risken för kolonisering.

För att öka kunskapen om dessa komplexa samband, samt förståelsen för hur kolonisering uppstår och kan förebyggas, kombinerar nu ett tvärvetenskapligt doktorandprojekt på SLU expertis inom epidemiologi, djurvälfärd, mikrobiologi, bioinformatik och molekylärbiologi för att identifiera riskfaktorer för kolonisering och utsöndring av VTEC O157.

Förhoppningsvis kommer dessa resultat att bidra till framtagande av förebyggande åtgärder samt strategier för bekämpning av smittan i framtiden.