Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och SLU

Senast ändrad: 26 januari 2024

Västra Götalandsregionen och SLU har inom ramen för Västra Götalandsregionens satsning på de gröna näringarna i Västsverige gjort en överenskommelse om en framtidssatsning på tre områden. Ett av områdena är nöt- och lammköttsproduktion. Fokus var under åren 2014-2017 på hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter, under åren 2018-2020 konkurrenskraftig och klimatanpassad produktion och under åren 2021-2024 på att nå tillämpning av nya forskningsrön. Arbetet sker i samproduktion med Agroväst och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Kor på bete

Bakgrund
Sedan mer än ett halvt sekel har Skara varit den ort där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har bedrivit huvuddelen av sin forskning inom nöt- och lammköttsproduktion. Dels har den egna forskningsstationen SLU Götala nöt- och lammköttsforskning utanför Skara använts, men man har också nyttjat kommersiella gårdar där nya idéer har kunnat omsättas i praktiken. Samma tillvägagångssätt används än idag.

Götala är SLU:s enda forskningsstation för nöt- och lammköttsproduktion. I tidigare projekt, inklusive överenskommelsen mellan VGR och SLU åren 2014-2017, moderniserades delar av anläggningen. Under samma tidsperiod tog SLU beslut om egenfinansierad byggnation av ytterligare forskningsfaciliteter på Götala. Därutöver erhölls externa medel för såväl utfodringsutrustning som ett eget köttlaboratorium. Olika forskningsprojekt har därefter genomförts.

Inom överenskommelsen mellan VGR och SLU åren 2018-2021 har forskningsmässig kompetensuppbyggnad kopplat till de nya faciliteterna skett. Det har gällt tillsättandet av en professur i köttvetenskap, fyra doktorander, en post dok och en senior forskare inom husdjursvetenskap, specialiserade på näringslära (nutrition), köttvetenskap respektive företagsekonomi. I slutfasen av dessa doktorandarbeten finns det nu en extra stor mängd nya resultat att förmedla till lantbrukare och rådgivare.

Flera parter inom akademi och näringsliv samverkar och skapar gemensamt en konkurrenskraftig forskningsmiljö där resultaten effektivt kommuniceras till lantbrukare och andra intressenter. Detta sker inte minst genom en forskningsledartjänst och en industridoktorandtjänst som Hushållningssällskapet (HS) Sjuhärad och SLU delar och som inrättades i samband med tidigare överenskommelser mellan VGR och SLU. På HS' egendom Rådde gård finns en av Sveriges främsta försöksanläggningar för vallodling, vilken väl kompletterar verksamheten i Skara. Nöt- och lammköttsforskningen i Skara samarbetar även långvarigt med Agroväst. Inom Agrovästs nöt- och lammköttsprogram poolas forskningsfinansiering från region, universitet, näringsliv och andra finansiärer. Samarbete med Agroväst sker även inom mjölkprogrammet och i ytterligare, tidsbegränsade projekt.

Sammantaget har således mycket kunskap genererats under de två tidigare överenskommelserna mellan VGR och SLU. Det som återstår är att avsluta kunskapsinsamlingen, förmedla resultaten med hjälp av befintliga och nya nätverk samt att säkerställa att kunskapen tillämpas i lantbruksföretagen. På så vis blir regionens nöt- och lammköttsproduktion ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar med en ökad produktion av kött och därmed högre självförsörjningsgrad.

Syfte
Syftet med projektet under åren 2021-2024 är att utveckla styrkeområdet nöt- och lammköttsproduktion genom att nu, jämfört med tidigare överenskommelser mellan VGR och SLU, fokusera mer på målgruppsanpassad förmedling av tidigare insamlad kunskap till lantbrukare, rådgivare, politiker, lärare och allmänhet samt att utveckla metoder för att uppnå en utbredd tillämpning av den nyvunna kunskapen i lantbruksföretagen.

Vi ska bygga vidare på den kunskap, infrastruktur och samverkan med lokalt och nationellt näringsliv vi byggt upp i tidigare överenskommelser och vi ska ytterligare stärka vår roll som ett ledande kunskapscentrum och samverkansnav för nöt- och lammköttsproduktion, nationellt och internationellt.

Västra Götaland är Sveriges nötkreatur- och fårrikaste län, förädlingsindustrin är omfattande och här sker den mesta köttproduktionsforskningen. I och med den starka förankring nöt- och lammköttsproduktion har i regionen, både med avseende på forskning och företagsutveckling, finns goda förutsättningar för en tätposition även i den fortsatta utvecklingen. Detta både gynnar regionens konkurrenskraft, ger ökad självförsörjningsgrad och förbättrade förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer
De specifika projekt som delfinansieras från överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och SLU återfinns på egna projektsidor.

Kontaktperson
Kontaktperson och projektledare är Anna Hessle.