Välfärdsförhållanden för mjölkkalvar som vistas utomhus med djupströsystem med värmebehandlat rörflen under vintern i norra Sverige

Senast ändrad: 07 juni 2024
SRB-kalv från SLU:s besättning i Umeå liggandes på halm. Foto.

Projektet syftar till att utvärdera välfärden hos mjölkkalvar som vistas utomhus på vintern med behandlat rörflen som strö.

Djurskydd är inte bara ett etiskt ansvar utan också ett juridiskt ansvar för lantbrukare, och spelar en avgörande roll för hållbarheten i djurhållningen. I Skandinavien, särskilt på grund av de hårda vintrarna, är det vanligt att hålla kalvar inomhus. Uppfödning inomhus är dock ofta kopplat till en ökad förekomst av luftvägssjukdomar och andra sjukdomar bland kalvar, vilket påverkar deras välbefinnande negativt.

Även om låga temperaturer kan utgöra en risk för kalvar, kan det vara möjligt och fördelaktigt att hysa kalvar utomhus om de har tillgång till en vindskyddad miljö berikad med torra djupströbäddar av god kvalitet. Traditionellt används halm från vete, korn och havre som strömaterial. I norra Sverige finns det begränsat med spannmålshalm, vilket utgör en betydande utmaning för kalvuppfödning utomhus under vintern.

För att lösa detta problem undersöker forskare alternativa strömaterial. En lovande kandidat är en ny kommersiell produkt gjord av rörflen (Klimatströ). Denna produkt rivs, värmebehandlas och pressas till briketter. Rörflen används för närvarande mest som gödningsmedel och för biogasproduktion och det har ännu inte testats som strömaterial.

I det här projektet kommer vi att utvärdera välfärden hos mjölkkalvar som hålls utomhus på vintern med behandlad RCG som strö och utvärdera kalvarnas hälsa och beteende när de hålls inomhus jämfört med utomhus.

Denna tvärvetenskapliga studie kommer att pågå från december 2023 till november 2025, och syftar till att hitta en hållbar lösning som stödjer både djurvälfärd och jordbrukarnas praktiska behov i det utmanande skandinaviska klimatet.

Genom att utforska dessa innovativa lösningar hoppas projektet öka hållbarheten inom djurhållningssystemen samtidigt som man säkerställer att djurens välbefinnande prioriteras.

Det praktiska försöket kommer att pågå från oktober 2024 till mars 2025. Om du är intresserad av detta forskningsprojekt, vänligen kontakta någon i forskargruppen.

Projektledare:

Juana Chagas, forskare, institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU, juana.chagas@slu.se

Forskargrupp:

Knut-Håkan Jeppsson, institutionen för biosystem och teknologi, SLU, Sverige

Evelina Viklund, Växa Sverige, Sverige

Marcos Marcondes, Washington State University, USA

Emma Ternman, Nord universitet, Norge

 

En liggande svartvit kalv på strö. Två av FN:s hållbarhetsmål i förgrunden, nr 2 Ingen hunger och nummer 12 Hållbar produktion och konsumtion i förgrunden. Bild.

Fakta:

Projektet pågår från december 2023 till december 2025 och finansieras av forskningsrådet Formas.