Förbättrad djurvälfärd och ökad lönsamhet vid betesbaserad lammproduktion

Senast ändrad: 21 februari 2024
Foto: Får på grönbete.

Betesrutiner på svenska fårgårdar varierar mycket och i betesbaserad lammproduktion är ett optimalt utnyttjande av betet avgörande för produktionsresultaten.

Fokus på betesdrift och rekryteringsdjur
Uppfödningen av rekryteringsdjur hamnar ofta i skymundan då fokus ligger på att föda upp slaktlamm till en viss tidpunkt, men hur presterar våra ungtackor och tackor beroende på uppfödningsmetod?

Projektgrupp
Annika Arnesson och Carl Helander, då SLU, drev tillsammans med Annelie Carlsson, vid tiden för projektgenomförandet anställd vid Länsstyrelsen, ett deltagande forskningsprojekt om betesbaserad lammproduktion. Åtta lammproducenter samlades i en ERFA-grupp som träffades regelbundet hemma på varandras gårdar.

Genomförande
Projektet startade hösten 2012 och höll på till sommaren 2014. Under betesperioden följdes betestillgång och beteskvalitet och speciell vikt lades vid livlammens uppfödning. Vid ERFA-träffarna diskuterades specifika problem för respektive gård och man utbytte erfarenheter och tips med varandra. Resultat från projektet har presenterats i tidskrifterna Fårskötsel och Jordbiten samt i en institutionsrapport. Projektet finansierades av Jordbruksverket och SLU.

Ansvarig/kontakt

Fakta:

Publikationer: