Möjligheter att förverkliga storleksfördelar i lammproduktionen

Senast ändrad: 26 januari 2024

Kalkyler antyder att lönsamheten kan vara god i stora fårbesättningar. Trots detta finns det ytterst få sådana i Sverige. Orsaken kan vara olika avhållande problem vid uppbyggnad och drift av stora fårbesättningar. Vid uppbyggnaden kan intäkterna bli lägre och kostnaderna högre under några år och det kan finnas bestående storleksnackdelar som inte beaktas i kalkylerna, men som kanske kan elimineras med god företagsledning.

Syftet med föreliggande projekt är att identifiera dessa tillväxtproblem och stordriftsnackdelar samt att finna åtgärder för att minska eller eliminera dem. Undersökningen har skett genom intervjuer med tjugo lammproducenter som genomfört större ökning av besättningsstorleken under senare år.

Resultatet visar att tillväxtproblemen kan bemästras genom successiv utökning av besättningen. Man börjar i mindre skala och utökar sedan till så mycket djur som får plats i de byggnader som man redan har. Om denna produktion lyckas väl investerar man i en ny byggnad och fortsätter tillväxten så snabbt som möjligt med egen rekrytering.

Ett annat hinder för att bygga upp stora fårbesättningar är brist på billig åker- och betesmark i närheten av gården. Detta problem kan i vissa fall lösas genom att (åter)uppodla igenväxande marker eller skog eller genom att arrendera mark på något annat ställe där den är billig och miljöersättningar och kompensationsbidrag är höga.

Ett bestående problem i stora besättningar är arbetsbelastningen vid lamningen. Detta problem kan åtminstone delvis lösas om besättningen är så stor och lönsam att det finns ekonomiska förutsättningar att vara flera som hjälps åt under denna period.

Fakta:

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Publicering:

  • Kumm, K.-I., 2008. Varför finns det så få stora fårbesättningar? De kan ju bli lönsamma! Fårskötsel nr 1 12-13.
  • Kumm, K.-I., 2009. Profitable Swedish lamb production by economies of scale. Small Ruminant Research 81:63-69.

För mer information, kontakta:Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara, 0511-672 56.