Tjänstehundars välfärd under transport i olika burstorlekar

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Schäfer sitter i bakkluckan på en bil och tittar ut.

Tjänstehundar, som till exempel polishundar, tillbringar en stor del av sin tid i bilen. I egenskap av oberoende expertis fick SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, i uppdrag av Polisen och Tullverket att genomföra en vetenskaplig studie om hur tjänstehundar bäst bör transporteras i tjänstebilar, och hur transportburarna bör vara utformade för att tillgodose hundarnas fysiska och psykiska hälsa i samband med transporter.

Projektet har inbegripit en förstudie mellan januari och juni 2016, för att kartlägga myndigheternas hundverksamhet, förutsättningar och för ämnet viktiga faktorer. Detta följdes av en experimentell studie där aktiva tjänstehundar testades i olika typer av burar i olika situationer. Försökets syfte var att utvärdera hur storleken på de transportburar som används för tjänstehundar vid Polisen och Tullverket idag påverkar hundarnas välfärd, samt att undersöka vilken burstorlek som kan anses bäst lämpad i de olika situationer som hunden rutinmässigt upplever. Eftersom den arbetande hunden ska både kunna inhämta tillfredsställande vila i bilen men även sitta tryggt under färd är både komfort och säkerhet viktiga för hundens välfärd i transportburen.

Resultaten från studien presenterades i två rapporter till Jordbruksverket, på en internationell vetenskaplig konferens 2017 (the Congress of International Society for Applied Ethology) och en vetenskaplig publikation.

Resultaten kan också tjäna som underlag vid framtida revideringar av regelverket.